Menu Zavřeno

Vyjádření odborníků

prof. Petr Pokorný, ThDr. DrSc., bývalý děkan Evangelické teologické fakulty UK a ředitel Centra biblických studií při Univerzitě Karlově:

„Jde o překlad Nového zákona z řečtiny do současné češtiny, překlad typu New Evangelical Translation. Překlady tohoto typu jsou protiváhou překladů Common Language Translation (CLT) a zejména The Living Bible (ty jsou ve skutečnosti parafrází původního textu). Jde o překlad, který chce čtenáři zprostředkovat co nejvíce informací o řecké předloze, ale současně neztratit čtivost. Proto je vybaven poměrně rozsáhlým poznámkovým aparátem, který zaznamenává i rozdíly mezi českými a řeckými idiomy. Nová smlouva je dobrým doplňkem nabídky na našem trhu.“


Mgr. Jiří Beneš, ThDr., vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě:

Vnímám Studijní překlad Bible jako výraz hledání přesvědčivé a dnešní podoby biblické zvěsti od nové a jiné generace překladatelů, která pracuje z jiných výchozích pozic a chci věřit, že bez nároku dosavadní překlady zastínit, či vytlačit a nahradit. Z vlastního překladu vysvítá nejen pečlivé naslouchání překladatelů, jejich pilná práce, úcta ke zvěsti Bible, ale také velké zaujetí pro věc.

Překlad má nepochybná pozitiva. Konkordantností navazuje na dílo kralických. Rozsáhlým poznámkovým aparátem navazuje nejen na kralické, ale i na starého Hegera a Nový zákon s poznámkami (ČEP) – případně nový katolický překlad Bible (s nímž však studijní překlad nechci srovnávat – katolický je spíše liturgický) a stojí vedle právě vycházející Jeruzalémské Bible. Svou jednoduchostí patří Studijní překlad mezi překlady moderní, reagující na požadavky nové generace. Tím, že respektuje hebrejské znění (neobětuje přesnost srozumitelnosti) a současně i své čtenáře (jemuž maximálně pomáhá i poznámkovým aparátem), působí vyváženě…. Jako čtenář mohu říci, že překlad oslovuje a překvapuje nejen uhlazenými formulacemi, ale i snahou přiměřeně a co možná autenticky a dynamicky převádět určité ustálené hebrejské vazby do moderní češtiny (překlad nechce být doslovný za každou cenu).


ThDr. Pavel Černý, ThD, emeritní předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví:

Mezi těmi, kteří rádi studují Bibli a zajímají se o její správnou interpretaci, jsou oblíbeny překlady, které se snaží o slovní přesnost a konkordantnost. Český studijní překlad má tyto ambice a je přínosným doplněním českých překladů naší doby. Věřím, že tento překlad bude povzbuzením pro všechny, kteří se chtějí hlouběji zabývat textem Písma svatého. Snaha o doslovnost působí určitou syrovost a těžší sloh textu. Však hebrejština a řečtina jsou jazyky, které se od češtiny v mnoha směrech odlišují. Český studijní překlad patrně nebude využíván k liturgickým účelům pro čtení při veřejných bohoslužbách, ale zůstane důležitou studijní pomůckou pro ty, kteří neznají biblické jazyky, a přitom se chtějí dobrat k základnímu významu jednotlivých slov. K tomu budou dobře sloužit také poměrně bohaté poznámky pod čarou, které odkazují k původním slovům a některým jejich spojením. Český studijní překlad dobře vstupuje do mezery v nabídce a nepochybně vypůsobí další zájem o studium Bible a teologie a tím poslouží k dalšímu růstu ve znalosti a aplikaci Božího slova.


prof. Pavel Hošek, Th.D., vedoucí katedry religionistiky na ETF UK a vedoucí katedry systematické teologie, filosofie a religionistiky na Evangelikálním teologickém semináři v Praze:

Musím říct, že hodnotím ten překlad velmi pozitivně. A to proto, že když se nějakým způsobem prokousávám tím nezvykle formulovaným textem, který se snaží co nejvíc blížit řeckému originálu, tak mě napadají nové souvislosti a ten text vidím v jiném světle. Do určité míry se to špatně čte, nedá se to číst jako noviny, ale to je právě přínosné, protože čtenář se zastaví a v řadě míst, na řadě perikop může daleko lépe pochopit význam původního textu, než u těch uhlazených standardních překladů, které tolik dbají na češtinářskou uhlazenost, že řada významových odstínů je zahlazena a zanikne.

Zpřístupnit studijní překlad Písma těm, kteří nemůžou studovat nějakým způsobem v originální řečtině a hebrejštině, je velmi potřebné, je to úkol takřka každé generace Božího lidu.


Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti:

Ne každý má tu možnost ponořit se do hloubek a tajů biblického textu v originálních jazycích a objevovat stále znovu a znovu jeho plastičnost, syrovost a někdy i mnohoznačnost. Díky Českému studijnímu překladu však má o krok blíže k tomuto zážitku i ten, kdo biblické jazyky neovládá. Velmi cennou pomůckou pro studium je i bohatý poznámkový aparát, který otevírá další možné interpretační možnosti a obzory. Studijní překlad by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se těší z nikdy nekončícího zápasu o pochopení zvěsti Písma.