Menu Zavřeno

ČSP se představuje

Zleva původní Nová smlouva z r. 1994, 1. kompletní vydání ČSP z r. 2009 (vazba od A. Lamra) a jedno z „kapesních“ vydání (znovu s vazbou od A. Lamra)

ČSP je moderním českým překladem Bible, který vznikal od začátku devadesátých let 20. století pod patronátem Křesťanské misijní společnosti (proto byl zpočátku známý jako „Překlad KMS“). Jeho hlavním cílem je poskytnout možnost hloubkového studia Bible lidem bez znalostí originálních biblických jazyků. Tíhne proto spíše k přesnosti a doslovnosti, než k volnému překladu. U mnoha veršů se snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map.

ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou, spisovnou a jazykově srozumitelnou češtinou. O tom, že se to podařilo, svědčí i fakt, že si čtenáři navzdory původnímu záměru překladatelů víceméně vynutili i vydávání „kapesní“ verze ČSP bez poznámek pro každodenní čtení. Text Nové smlouvy je využíván i k vydávání evangelizačních knih a brožurek. Je také součástí mnohých biblických studijních softwarů.

Netradiční vazbu ČSP navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

V současné době náš projekt pokračuje zejména přípravou revidovaného vydání ČSP s tzv. vnitřní konkordancí. Pokračujeme také v lokalizaci našeho textu do různých biblických softwarů a studijních pomůcek.