Menu Zavřeno

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadační fond překladu Bible, IČ 26140306, se sídlem Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
  email: office@biblecsp.cz
  telefon:(+420) 284 822 297
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje zejména v těchto oblastech:
  • zaměstnanecká agenda (právní povinnost)
  • dary na činnost (splnění smlouvy – na požádání vystavujeme dárci potvrzení o přijatém daru pro účely odpočtu z daně z příjmů)
  • newslettery, informační e-maily (udělený souhlas)
  • ostatní smluvní vztahy (splnění smlouvy)
  • ostatní smluvní vztahy s fyzickými osobami

III. Doba uchovávání údajů

• Zaměstnanecká agenda – zákonné lhůty
• Dary na činnost – zákonné lhůty – až 10 let (zákon o účetnictví, oprávněný zájem)
• Newslettery, informační e-maily – do odvolání souhlasu

IV. Předávání os. údajů jiným osobám:

• Správce nepředává žádné osobní údaje jiné osobě s výjimkou plnění zákonné povinnosti (mzdová agenda,..).
• Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

V. Práva evidovaných:

 1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zejména:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I.2 těchto podmínek.
 2. Dále mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.