Úvaha nad Žalmem 98

Úvahy nad Žalmy

Stará Smlouva

Tisk

 

1 Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, protože vykonal divy. Pomohla mu jeho pravice, jeho svatá paže.

2 Hospodin zjevil svou spásu; zraku pohanů odhalil svou spravedlnost.

3 Rozpomenul se na své milosrdenství a na svou věrnost izraelskému domu. Všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha.

4 Hlahol Hospodinu, celá země! Propukněte v jásot a pějte žalmy!

5 Zpívejte Hospodinu žalmy při lyře, při lyře a hlasitým zpěvem, 6 na trubky a zvukem beraních rohů hlaholte před Hospodinem králem!

7 Ať burácí moře a vše, co je v něm, celý svět i jeho obyvatelé!

8 Řeky ať tleskají v dlaně, ba i hory ať jásají

9 před Hospodinem, jenž přichází, aby soudil zemi, aby soudil celý svět v spravedlnosti a národy s přímostí.

 

Tento žalm je opravdu jako z jiného světa. Problém nemáme s „novou“ písní – nové písně vznikají neustále a dnes si je každý skladatel může umístit na Youtube. V žalmu ale nejde o ledajakou novou píseň, ale o novou píseň, která chválí Hospodina za jeho jednání. Takovou „novou“ píseň může zpívat vlastně jen ten, kdo chodí s Bohem a v jehož životě Bůh koná stále nové divy. Takový člověk je otevřený nejen pro divy, které Bůh koná v jeho vlastním životě, ale i ve světě, který jej obklopuje.

Žalmista tvrdí, že „Hospodin zjevil svou spásu; zraku pohanů odhalil svou spravedlnost“. Je to velmi odvážné tvrzení, zejména v naší zemi. V ní je hodně lidí, kteří Bohu vyčítají, že za (1) není, a za (2) že není spravedlivý. Jenže já věřím víc Božímu slovu než lidem, kteří nevidí. Hospodin zjevil svou spásu v Ježíši Kristu, a ona je přístupná. Nejde o to, že by Bůh nechtěl tento svět zachránit; jde o to, zda svět chce věnovat pozornost tomu, co Bůh zjevuje.

Žalmista jde ještě dál a tvrdí, že „všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha“ (v. 3). Spása našeho Boha v minulém století pronikla na Dálný východ, zejména do Koreje, ale do značné míry i do Číny. Boží spása byla patrná prakticky ve všech zemích Střední a Jižní Ameriky. Zjevuje se mnoha lidem dokonce i v pro křesťany oficiálně uzavřeném Íránu. A nastane čas, kdy pronikne i do Saudské Arábie.

Žalmista ví o Božím jednání v minulosti (již „vykonal divy“), v přítomnosti je „odhalena jeho spása a spravedlnost“ a pro budoucnost máme zaslíbeno, že Boží spásu spatří všechny končiny země.

Bůh není jen záležitostí minulosti nebo budoucnosti. Pro Boha a s Bohem můžeme žít teď. A jak tedy máme žít? Nikoli v horečnatém úsilí, nikoli snahou dobývat svět pro Boha ohněm a mečem, ale můžeme a máme naplnit svět hlaholem Hospodinu! Tento příkaz naplňují ti, kdo v těchto dobách stavějí Hospodinu oltáře chval v celé naší zemi. Podobně se přinášejí Hospodinu oběti chval v mnoha zemích celého světa. V Praze se konala Evropská konvokace mládeže, v Jeruzalémě se pravidelně koná konvokace všech národů. Na těchto shromážděních často zaznívá i výborné slovo, které ukazuje cestu, ale to hlavní jsou chvály!

Satan se snaží Ježíše Krista předejít. Má naspěch, protože ví, že nemá času nazbyt. Před budováním oltářů chval se v mnoha částech světa v minulých desetiletích konaly hudební festivaly, které mnohdy oslavovaly Božího nepřítele. Byly hojně navštívené, zpravidla se tam prodávaly drogy, a mnozí si na takových akcích zbytečně zkomplikovali nebo dokonce zničili život. Naším úkolem není uspořádat festivaly ještě větší a ještě hlučnější. My oslavujeme Hospodina zástupů, oslavujeme Božího Syna Ježíše Krista, který je pravda i život. A pravda je mocnější než lež. Všechno může jásat vstříc Hospodinu, který přichází, aby soudil zemi! Všemi nástroji můžeme chválit Hospodina! Děje se to v míře, jakou jsem v mládí nezažil – je to nová věc, a tak máme další důvod, abychom Hospodinu zpívali píseň novou!

 

Dan Drápal, překladatel ČSP

Nahoru