Výroční zpráva 2007

Po celý rok 2007 pracoval NF překladu Bible na svém hlavním záměru – přípravě nového Českého studijního překladu Bible. Díky plnému nasazení všech překladatelů i dalších pracovníků fondu a Křesťanské misijní společnosti je náš cíl již skutečně na dohled. V době, kdy píši tento úvodník (červen 2008), je již vlastní překlad prakticky dokončen. To ale neznamená konec naší práce. Je třeba dokončit sladění poznámkového a odkazového aparátu Staré a Nové smlouvy, připravit celý text pro sazbu, připravit mapové přílohy, zajistit tisk atd. Takže pro celý překladatelský tým je dost práce i na rok 2008, tak aby se v roce 2009 mohlo objevit první vydání ČSP na pultech knihkupectví.

Jistě vás bude také zajímat, jak plánujeme činnost našeho Nadačního fondu překladu Bible v dalších letech. Za dlouhé roky naší činnosti jsme získali podporu několika stovek jednotlivců i sborů napříč celým spektrem české církve. Bylo by pro nás určitým svodem snažit se tuto podporu co nejdéle prodlužovat a využívat. To rozhodně nechceme. Na druhou stranu, Bible je specifická kniha a uvedením prvního vydání práce na žádném překladu nekončí. Každé takové dílo vyžaduje další průběžné revize. To bude spolu s přípravou nových vydání, lokalizací ČSP do různých biblických softwarů, pracemi na konkordanci a také popularizací překladu náplní naší činnosti v několika následujících letech.

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

Oproti současnému stavu, kdy na ČSP spolupracuje dohromady pět překladatelů, se naše činnost samozřejmě omezí. Počítáme s další podporou vedoucího překladatelského týmu Antonína Zeliny a dále Michala Krchňáka. Poctivě nám vychází, že náš rozpočet se zredukuje cca na polovinu současných potřeb. A to je zároveň prosba pro všechny naše dosavadní podporovatele. Prosíme, zvažte na modlitbě svou další podporu ČSP. Je velmi pravděpodobné, že některé z vás Pán povede k tomu, abyste svou podporu naší práce v roce 2009 ukončili a přesměrovali ji na jiné projekty budování Božího království v naší zemi. Je to tak v pořádku a přejeme vám v tom mnoho požehnání. Věříme ale, že některé bude chtít vést tak, abyste svou podporu prodloužili či jen částečně omezili. Vyprošujeme pro vás citlivost na Boží vedení v této věci.

Děkujeme všem, kdo jste naše dílo v loňském roce podpořili svými modlitbami, finančními dary i praktickou pomocí. Bez vás, stovek našich příznivců a podporovatelů, by naše práce nebyla možná.

Těšíme se na to, že s některými z vás budeme spolupracovat i v následujících letech.


Ing. Michal Klesnil, ředitel fondu


 

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

Hlavní údaje roku 2007

Nahoru

 

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností. Jeho účelem je koordinovat a financovat pokračující práce na překladu Bible. Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu i v r. 2007.


 

Správní radu Nadačního fondu překladu Bible v roce 2007 tvořili Pavel Louthan (předseda), Ing. Tomáš Marek a Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (od dubna 2007). Ředitelem fondu byl Ing. Michal Klesnil.

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible Mgr. Michal Krchňák, prom. mat. Antonín Zelina, Mgr. Karel Dřízal, Mgr. Jiří Hedánek a Mgr. Dan Drápal.

 


Poděkování

Nahoru

 

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení. Dále bychom chtěli poděkovat alespoň Evženu Pekárkovi za účetní služby, Pavle Viktorové a Jayi Davisovi za praktickou pomoc, Václavu Kordulovi za rozesílání e-mailových bulletinů a Petře Dostálkové za

administrativní pomoc.

Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.

 


Postup a výsledky práce

Nahoru

 

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do speciálního překladatelského programu BTr, pokračuje překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem, a zapracováním těchto korektur prvopřekladatelem s následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.

Jako ukázku naší práce jsme v roce 2007 vydali pro členy našeho Klubu přátel elektronické verze knih Abakuk, Nahum, Sofonjáš, Jonáš, Joel, Amos, Genesis a Ezdráš. V prosinci 2007 vyšlo v Nakladatelství KMS již čtvrté, znovu revidované vydání naší Nové smlouvy.

 

 

Práce překladatelů v roce 2007

 

A. Zelina - softwarová podpora, prvopřeklad knihy Exodus, zanášení překladatelských korektur do knihy Genesis, příprava 4. revidovaného vydání Nové smlouvy.


M. Krchňák - prvopřeklad knihy Leviticus a části Ezdráše, korektury knihy Žalmů, Exodus, Jób, Ezechiel, Kazatel a Soudců.


K. Dřízal - korektury knihy Numeri, zanášení korektur do knih Ezechiel a Jób.


D. Drápal - prvopřeklad a zanášení překladatelských korektur do knihy Žalmů.

Jiří Hedánek - prvopřeklad části knihy Ezdráš.
 

 

 


 

Hospodářská zpráva k 31.12.2007

 

Rozvaha:

 

Aktiva

Pokladna

2 305,00

Bankovní účty

120 278,07

Celkem aktiva

122 583,07


 


 

Pasiva

Dodavatelé

19 940,00

Vlastní jmění

500,00

Fondy

- 48 013,61

Celkem pasiva

- 27 573,61


 


 

Rozdíl

150 156,68


 

Výsledovka:

 

Náklady

Spotřeba materiálu

70,00

Náklady na reprezentaci

3 022,00

Ostatní služby

162 892,10

Úroky

0,14

Jiné ostatní náklady

2 212,00

Poskytnuté nadační příspěvky

729 562,00

Celkem náklady

897 758,24


 


 

Výnosy

Úroky

121,73

Přijaté příspěvky

1 047 793,19

Celkem výnosy

1 047 914,92


 


 

Celkem zisk

150 156,68


 

 

 

Nahoru

 

 

Naši činnost v roce 2007 finančně podpořilo dohromady 233 různých jednotlivců, sborů a organizací. S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jména dárců.
 

 

Zpráva revizora Nadačního fondu překladu Bible za rok 2007

 

Revize proběhla 13/06/08 za přítomnosti účetního Nadačního fondu překladu Bible Evžena Pekárka.


Byly předloženy tyto doklady:

 

Rozvaha a výsledovka k 31/12/2007

Kniha analytické evidence

Výpisy z ČSOB k bankovním účtům

Pokladní doklady

Přijaté faktury

Interní doklady


Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Byl zkontrolován zůstatek účtu 261. Zůstatky bankovních účtů k 31/12/2007 souhlasí se zaúčtovaným stavem.

 

Výše nákladů na provoz v roce 2007 činila 23% (tj.168.046,24 Kč)z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků (tj. z 729.562,-- Kč), což splňuje limit 25% stanovený statutem.

 

Konečný hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši 150.156,68 Kč (výnosy 1,047.914,92 Kč, náklady 897.758,24 Kč ).

 

Za rok 2007 podal Nadační fond překladu Bible přiznání k dani darovací.

 

V účetnictví za rok 2007 nebyly nalezeny žádné nedostatky, příspěvky byly poskytovány v souladu s cílem fondu.


 

V Praze 13. 6. 2007

Jan Benda, revizor fondu

 

 

Nadační fond překladu Bible

sídlo: Pod náměstím 8, 180 00 Praha 8

kancelář: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

IČO 26140306, tel. 284 822 297, e-mail: preklad@cmail.cz, http://preklad.bible.sweb.cz

dárcovský účet: 579 505 103 / 0300, var. s. 66

Nahoru