Výroční zpráva 2006

Jsme vděčni Bohu, že jsme i v roce 2006 mohli pokračovat na díle Českého studijního překladu Bible. Podařilo se nám udělat další podstatný krok k jeho dokončení, na které, podle docházejících ohlasů, čeká mnoho křesťanů v naší zemi. Rádi bychom dokončili překladatelské práce počátkem roku 2008. Pak bude následovat několik měsíců práce na sazbě a tisku. Máme naději, i když zatím nikoli jistotu, že prvního tištěného vydání celé Bible by se čtenáři mohli dočkat k vánocům 2008.

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

Děkujeme všem, kdo jste naše dílo v loňském roce podpořili svými modlitbami, finančními dary i praktickou pomocí. Bez vás, stovek bezejmenných podporovatelů, by naše práce nebyla možná.
Jako ukázku naší práce jsme v roce 2006 vydali knižně trojsvazek Jozue, Soudců a Rút. Pro členy našeho Klubu přátel byl zdarma, stejně jako elektronické verze knih Pláč, Kazatel, Nehemjáš, 1. a 2. Královská, Ozeáš, Ester a Zacharjáš.


Ing. Michal Klesnil, ředitel fondu
 


 

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

Hlavní údaje roku 2006

Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností.

Jeho účelem je koordinovat a financovat pokračující práce na překladu Bible.

Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu i v r. 2006.

 

Správní radu Nadačního fondu překladu Bible v roce 2006 tvořili:

Pavel Louthan (předseda),

Ing. Tomáš Marek,

ThDr. Vilém Schneeberger (zemřel v prosinci 2006).

 

Ředitelem fondu byl Ing. Michal Klesnil.

 

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible:

Mgr. Michal Krchňák,

Prom. mat. Antonín Zelina,

Mgr. Karel Dřízal,

Mgr. Jiří Hedánek,

Mgr. Dan Drápal.


Poděkování

Nahoru

 

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení. Dále bychom chtěli poděkovat alespoň Davidu Drapákovi za propagaci projektu, Evženu Pekárkovi za účetní služby, Pavle Viktorové za správu webových stránek a další praktickou pomoc, Lukáši Chaloupkovi za překlady z angličtiny, Václavu Kordulovi za rozesílání e-mailových bulletinů, Martinu Jarošovi za DTP služby a Petře Dostálkové za administrativní pomoc.
Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.

 


Postup a výsledky práce

Nahoru

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do speciálního překladatelského programu BTr, pokračuje překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem, a zapracováním těchto korektur prvopřekladatelem s následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.
Jako ukázku naší práce jsme v roce 2006 vydali knižně trojsvazek Jozue, Soudců a Rút. Pro členy našeho Klubu přátel byl zdarma, stejně jako elektronické verze knih Pláč, Kazatel, Nehemjáš, 1. a 2. Královská, Ozeáš, Ester a Zacharjáš.
 

Práce překladatelů v roce 2006

 

A. Zelina - softwarová podpora, prvopřeklad a zapracování překladatelských korektur ke knize Genesis, prvopřeklad knihy Exodus.

M. Krchňák - prvopřeklad knih 2.Paralipomennon, Zacharjáš a Numeri, korektury knihy Žalmů, Genesis a Ezechiel, zanášení překladatelských korektur do knih 1. a 2. Královská, Pláč, Nehemjáš, Joel, Amos, Ageus, Sofonjáš, Nahum, Abakuk a Zacharjáš.

K. Dřízal - prvopřeklad knihy Jób, korektury knih Pláč, Joel, Amos, Ageus, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Zacharjáš a Numeri, úpravy knihy Daniel a zanášení korektur do knih Ezechiel, Kazatel a Ester.

D. Drápal - prvopřeklad Žalmů.

Jiří Hedánek - konzultace k překladu
 

 

Postup překladu Staré smlouvy ke konci roku 2006

 

 

 


 

Hospodářská zpráva k 31.12.2006

Nahoru

Rozvaha:

 

 

 

Aktiva

Pokladna

2 336,00

Bankovní účty

30 390,18

Aktiva celkem

32 726,18

 

 

Pasiva

Dodavatelé

74 308,99

Výdaje příš. období

5 930,80

Vlastní jmění

500,00

Fondy organizace

-41 081,48

Pasiva celkem

39 658,31

 

 

Rozdíl

-6 932,13

 

 

Výsledovka:

 

 

 

Náklady

Náklady na reprezentaci

2 669,00

Ostatní služby

163 235,22

Úroky

2 136,56

Poskytnuté příspěvky překladatelům

866 620,50

Celkem

1 034 661,28

 

 

Výnosy

Přijaté příspěvky od dárců

1 027 176,36

Úroky

552,79

Celkem

1 027 729,15

 

 

Ztráta celkem

6 932,13

 

 

Naši činnost v roce 2006 finančně podpořilo dohromady 243 různých jednotlivců, sborů a organizací. S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jména individuálních dárců.

Dle zákona musíme uvést sbory a organizace, které nám poskytly dary nad 10.000 Kč. V roce 2006 to byly:

sbor Církve bratrské International Church of Prague
Křesťanské společenství Praha
dva neidentifikované sbory Křesťanských společenství.
 

 

Zpráva revizora Nadačního fondu překladu Bible za rok 2006

 

Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Byl zkontrolován zůstatek účtu 261. Zůstatky bankovních účtů k 31/12/2006 souhlasí se zaúčtovaným stavem.
Výše nákladů na provoz v roce 2006 činila 18% (tj.157.810,28 Kč)z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků (tj. z 866.620,50 Kč), což splňuje limit 25% stanovený statutem.
Konečný hospodářský výsledek tvoří ztráta ve výši 6.932,13 Kč (výnosy 1,027.729,15 Kč, náklady 1,034.661,28 Kč ).
Za rok 2006 podal Nadační fond překladu Bible přiznání k dani darovací.
V účetnictví za rok 2006 nebyly nalezeny žádné nedostatky, příspěvky byly poskytovány v souladu s cílem fondu.
  

V Praze 6. 6. 2007

 Jan Benda, revizor fondu

 

úplné znění revizní zprávy je k dispozici v kanceláři fondu

 

Nadační fond překladu Bible

sídlo: Pod náměstím 8, 180 00 Praha 8

kancelář: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

IČO 26140306, tel. 284 822 297, e-mail: preklad@cmail.cz, http://preklad.bible.sweb.cz

dárcovský účet: 579 505 103 / 0300, var. s. 66

Nahoru