Výroční zpráva 2005

Do roku 2005 jsme vstoupili pod novým názvem „Český studijní překlad“ (zkratka ČSP - KMS). Chceme tím lépe vyjádřit zaměření našeho překladu a také to, že chceme být překladem pro všechny křesťany v naší zemi bez denominačních rozdílů. Měl by sloužit všem těm, kdo se chtějí vážně zabývat biblickým textem a přitom nemají znalost originálních biblických jazyků. Překlad usiluje o věrnost originálu a konkordantnost, ale nikoli na úkor čtivosti. Je opatřen bohatým poznámkovým aparátem. Již takřka deset let slouží českým křesťanům náš překlad Nové smlouvy.

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

V loňském roce jsme udělali další nemalý krok k dokončení překladu Staré smlouvy, tak, abychom zachovali náš cíl: dokončení celého překladu v horizontu roku 2007. Díky unikátnímu překladatelskému softwaru BTr, vytvořenému Antonínem Zelinou, by měla být zároveň připravena i konkordance k překladu.  Výsledky práce překladatelů jsou v elektronické formě průběžně zpřístupňovány pro členy našeho Klubu přátel. V roce 2005 jsme tak nabídli 10 nových knih.

 

Ing. Michal Klesnil, ředitel fondu


 

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

Hlavní údaje roku 2005

Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností.

Jeho účelem je koordinovat a financovat pokračující práce na překladu Bible.

Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu i v r. 2005.

 

Správní radu Nadačního fondu překladu Bible v roce 2005 tvořili:

Pavel Louthan (předseda),

Ing. Tomáš Marek,

ThDr. Vilém Schneeberger.

 

Ředitelem fondu byl Ing. Michal Klesnil.

 

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible:

Mgr. Michal Krchňák,

Prom. mat. Antonín Zelina,

Mgr. Karel Dřízal,

Mgr. Jiří Hedánek,

Mgr. Dan Drápal.


Poděkování

Nahoru

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení. Dále bychom chtěli poděkovat alespoň Davidu Drapákovi za propagaci projektu, Evženu Pekárkovi za účetní služby, Pavle Viktorové za správu webových stránek a další praktickou pomoc, Lukáši Chaloupkovi za překlady z angličtiny, Václavu Kordulovi za rozesílání e-mailových bulletinů a Kateřině Benšové za administrativní pomoc.

 

Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.


Postup a výsledky práce

Nahoru

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do speciálního překladatelského programu BTr, pokračuje  překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem, a zapracováním těchto korektur prvopřekladatelem s následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.

 

Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout další knihy v elektronické verzi členům našeho Klubu přátel. Konkrétně to byly knihy Izajáš, 1. a 2. Samuelova, Jozue, Soudců, Rút, Deuteronomium, Ezechiel, Abdijáš a Micheáš.

 

Práce překladatelů v roce 2005

 

A. Zelina - softwarová podpora, prvopřeklad a zapracování překladatelských korektur ke knize Genesis.

 

M. Krchňák - prvopřeklad knih 2. Královská, 1. a 2. Paralipomennon, Ageus, Abakuk a Sofonjáš,  korektury knih Genesis, Ester a Ezechiel a zanášení překladatelských korektur do knih Samuelových, Pláč Jeremjášův, Deuteronomium, Ozeáš, Micheáš a Nehemjáš.

 

K. Dřízal - korektury knih Deuteronomium, Nehemjáš a Pláč Jeremjášův a zanášení korektur do knih Ezechiel a Soudců.

 

J. Hedánek - překladatelské korektury ke knihám 1. a 2. Samuelova a 1. a 2. Královská.

 

D. Drápal - prvopřeklad Žalmů, korektury knih Kazatel, Ozeáš, Abdijáš, Micheáš a Ezechiel.

 

Postup překladu Staré smlouvy ke konci roku 2005

 

 


Hospodářská zpráva k 31.12.2005

Nahoru

Rozvaha:

 

 

 

Aktiva

Pokladna

887,00

Bankovní účty

42 166,58

Aktiva celkem

43 053,58

 

 

Pasiva

Dodavatelé

83 635,06

Vlastní jmění

500,00

Fondy organizace

-41 257,04

Pasiva celkem

42 878,02

 

 

Rozdíl

175,56

 

 

Výsledovka:

 

 

 

Náklady

Spotřeba materiálu

7 620,00

Náklady na reprezentaci

6 926,50

Ostatní služby

170 945,94

Úroky

2 242,00

Poskytnuté příspěvky překladatelům

932 000,00

Celkem

1 119 734,44

 

 

Výnosy

Přijaté příspěvky od dárců

1 119 840,50

Úroky

69,50

Celkem

1 119 910,00

 

 

Zisk celkem

175,56

 

Naši činnost v roce 2005 finančně podpořilo dohromady 259 různých jednotlivců, sborů a organizací. S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jména individuálních dárců.

 

Dle zákona musíme uvést sbory a organizace, které nám poskytly dary nad 10.000 Kč. V roce 2005 to byly:

 

1. sbor Apoštolské církve Praha

sbor Církve bratrské International Church of Prague

Křesťanské společenství Praha

jeden neidentifikovaný sbor Křesťanských společenství.

 

Zpráva revizora Nadačního fondu překladu Bible za rok 2005

 

Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Byl zkontrolován zůstatek účtu 261. Zůstatky bankovních účtů k 31/12/2005 souhlasí se zaúčtovaným stavem.

Výše nákladů na provoz v roce 2005 činila 17% (tj.163.012,44 Kč) z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků (tj. 932.000,-- Kč), což splňuje limit 25% stanovený statutem.

Konečný hospodářský výsledek tvoří zisk ve výši 175,56 Kč (výnosy 1,119.910,-- Kč, náklady 1.119.734,44 Kč ).

Za rok 2005 podal Nadační fond překladu Bible přiznání k dani darovací.

V účetnictví za rok 2005 nebyly nalezeny žádné nedostatky, příspěvky byly poskytovány v souladu s cílem fondu.

  

V Praze 28. 5. 2006  

 Jan Benda, revizor fondu

 

úplné znění revizní zprávy je k dispozici v kanceláři fondu

 

Nadační fond překladu Bible

sídlo: Pod náměstím 8, 180 00 Praha 8

kancelář: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

IČO 26140306, tel. 220 874 810, e-mail: preklad@cmail.cz, http://sweb.cz/preklad.bible

účet pro dary: 579 505 103 / 0300, var. s. 66

Nahoru