Výroční zpráva 2004

Do roku 2005 jsme vstoupili pod novým názvem „Český studijní překlad“ (zkratka ČSP - KMS). Chceme tím lépe vyjádřit zaměření našeho překladu a také to, že chceme být překladem pro všechny křesťany v naší zemi bez denominačních rozdílů. Měl by sloužit všem těm, kdo se chtějí vážně zabývat biblickým textem a přitom nemají znalost originálních biblických jazyků. Překlad usiluje o věrnost originálu a konkordantnost, ale nikoli na úkor čtivosti. Je opatřen bohatým poznámkovým aparátem. Již takřka deset let slouží českým křesťanům náš překlad Nové smlouvy.  V loňském roce jsme udělali další nemalý krok k dokončení překladu Staré smlouvy, 

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

tak, abychom zachovali náš cíl: dokončení celého překladu v horizontu roku 2007. Díky unikátnímu překladatelskému softwaru BTr, vytvořenému Antonínem Zelinou, by měla být zároveň připravena i konkordance k překladu. Napomohlo tomu i zapojení dalšího překladatele Dana Drápala, který je svými odbornými znalostmi velkou posilou pro celý překladatelský tým.

Výsledky práce překladatelů jsou v elektronické formě průběžně zpřístupňovány pro členy našeho Klubu přátel. Pro širokou veřejnost jsme v roce 2004 knižně vydali knihu Jeremjáš.

 

Ing. Michal Klesnil, ředitel fondu


 

ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD

Hlavní údaje roku 2004

Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností. 

Jeho účelem je koordinovat a financovat pokračující práce na překladu Bible. 

Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu i v r. 2004.

 

Správní radu Nadačního fondu překladu Bible v roce 2004 tvořili:

 Mgr. Dan Drápal (předseda, ukončil předsednictví i členství ve správní radě v dubnu 2004), 

Pavel Louthan (do dubna 2004 člen, od dubna 2004 předseda), 

Ing. Tomáš Marek (člen) 

a ThDr. Vilém Schneeberger (člen od dubna 2004). 

Ředitelem fondu byl Ing. Michal Klesnil.

 

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible:

 Mgr. Michal Krchňák, Prom. mat. Antonín Zelina, Mgr. Karel Dřízal 

a Mgr. Jiří Hedánek (všichni celoročně) a Mgr. Dan Drápal (od května 2004).


Poděkování

Nahoru

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení. Dále bychom chtěli poděkovat alespoň Davidu Drapákovi za propagaci projektu, Jindřišce Svobodové a Evženu Pekárkovi za účetní služby, Pavle Richterové za správu webových stránek a další praktickou pomoc, Lukáši Chaloupkovi za překlady z angličtiny a Kateřině Benšové za administrativní pomoc.

 

Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.


Postup a výsledky práce

Nahoru

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do speciálního překladatelského programu BTr, pokračuje  překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem, a zapracováním těchto korektur prvopřekladatelem s následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.

Jako ukázku naší práce jsme v roce 2004 tiskem vydali knihu Jeremjáš. Další přeložené starozákonní knihy jsou průběžně zpřístupňovány v elektronické formě členům našeho Klubu přátel.

Naši práci jsme prezentovali na Letní křesťanské konferenci v Praze a ve sborech International Church of Prague, Antioch Prague, CB Praha 3, CB Praha 9, ECM Praha 10, BJB Litoměřice, KS Žďár, AC Frýdek - Místek a v rozhlasové stanici TWR. Zúčastnili jsme se také setkání biblických překladatelů iniciovaného ČBS.

 

Práce překladatelů v roce 2004

 

A. Zelina - softwarová podpora, prvopřeklad a zapracování překladatelských korektur ke knize Izajáš

M. Krchňák - prvopřeklad knih 1. a 2. Královská, překladatelské korektury knihy Izajáš, zapracování překladatelských korektur do knihy Deuteronomium, zpracovávání poznámek a odkazů k dalším knihám

K. Dřízal - prvopřeklad knihy Jób, zapracování překladatelských korektur do knih Jozue a Rút

J. Hedánek - překladatelské korektury ke knihám Jozue, Soudců, Rút a 1. a 2. Samuelova

D. Drápal - překladatelské korektury ke knize Ezechiel

 

Postup překladu Staré smlouvy ke konci roku 2004

 

 


Hospodářská zpráva k 31.12.2004

Nahoru

Rozvaha:

 

 

 

Aktiva

Pokladna

2 697,00

Bankovní účty

47 401,39

Nerozd. zisk min. let

212 641,07

Aktiva celkem 

262 739,46

 

 

Pasiva

Dodavatelé

88 355,43

Výdaje příštích období

2 500,00

Vlastní jmění

500,00

Fondy organizace

204.453,22

Pasiva celkem

295 808,65

 

 

Rozdíl

- 33 069,19

 

 

Výsledovka:

 

 

 

Náklady

Spotřeba materiálu

300,00

Náklady na reprezentaci

5 518,50

Ostatní služby

157 639,15

Mzdové náklady 

500,00

Ostatní daně a poplatky

288,00

Úroky

3 039,72  

Jiné ostatní náklady

0,10

Poskytnuté příspěvky překladatelům

858 695,00

Celkem

1 025 980,47

 

 

Výnosy

Přijaté příspěvky od dárců

992 743,60

Úroky

167,68

Celkem

992 911,28

 

 

Ztráta celkem

- 33 069,19

 

Naši činnost v roce 2004 finančně podpořilo dohromady 208 různých jednotlivců, sborů a organizací. S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jména individuálních dárců.

 

Dle zákona musíme uvést sbory a organizace, které nám poskytly dary nad 10.000 Kč. V roce 2004 to byly Křesťanské společenství Praha, Church of God World missions a sbor Církve bratrské International Church of Prague.

 

Zpráva revizora Nadačního fondu překladu Bible za rok 2004

 

Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a jejich zaúčtování. Byl zkontrolován zůstatek účtu 261. Zůstatky bankovních účtů k 31/12/2004 souhlasí se zaúčtovaným stavem.

Výše nákladů na provoz v roce 2004 činila 18% z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků, což splnuje limit 25% stanovený statutem.

Konečný hospodářský výsledek tvoří ztráta ve výši 33.069,19 Kč (výnosy 992.911,28 Kč náklady 1.025.980,47 Kč )

Za rok 2004 podal NF KMS přiznání k dani darovací.

V účetnictví za rok 2004 nebyly nalezeny žádné nedostatky, příspěvky byly poskytovány v souladu s cílem fondu.

 

V Praze 30. 6. 2005

Jan Benda, revizor fondu

 

úplné znění revizní zprávy je k dispozici v kanceláři fondu

 

Nadační fond překladu Bible

sídlo: Pod náměstím 8, 180 00 Praha 8

kancelář: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

IČO 26140306, tel. 220 874 810, e-mail: preklad@cmail.cz, http://sweb.cz/preklad.bible

účet pro dary: 579 505 103 / 0300, var. s. 66

Nahoru