Výroční zpráva 2003

Úvod

Když se ohlížím za loňským rokem, nemohu než vyjádřit hlubokou vděčnost našemu Bohu za Jeho věrnost a péči. I v loňském roce naplnil všechny naše potřeby a umožnil nám pokračovat v díle, o němž věříme, že On sám k němu dal impuls. Vytvořit nový český studijní překlad Bible. Měl by sloužit všem těm, kdo se chtějí vážně zabývat biblickým textem a přitom nemají znalost originálních biblických jazyků. Překlad usiluje o věrnost originálu a konkordantnost, ale nikoli na úkor čtivosti. Je opatřen bohatým poznámkovým aparátem. Již takřka deset let slouží českým křesťanům náš překlad Nové smlouvy. V loňském roce jsme udělali další nemalý krok k dokončení překladu Staré smlouvy 

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

abychom zachovali náš cíl: dokončení celého překladu v horizontu let 2006 - 2007. Díky unikátnímu překladatelskému softwaru BTR, vytvořenému Antonínem Zelinou, by měla být zároveň připravena i konkordance k překladu. V uplynulém roce se podařilo stabilizovat naši činnost po povodních v roce 2002, které vytopily naši kancelář a zkomplikovaly práci. Podařilo se rozjet nové aktivity, směřující k průběžnému zpřístupňování naší práce široké veřejnosti. Jedná se zejména o akci „Bible e-mailem“ (průběžné zasílání přeložených knih v elektronické formě) a „Klub přátel NFPB“ (průběžné zasílání přeložených knih v klasické formě). 

Ing. Michal Klesnil, ředitel fondu


 

NADAČNÍ FOND

PŘEKLADU BIBLE

Hlavní údaje roku 2003

Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností. Jeho účelem je koordinovat a financovat pokračující práce na překladu Staré smlouvy. Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu i v r. 2003.

 

Nadační fond překladu Bible v roce 2003 vedla tříčlenná správní rada ve složení 

Mgr. Dan Drápal, Ing. Tomáš Marek a Pavel Louthan. Ředitelem fondu byl Mgr. Petr Hrdina (do dubna 2003) a Ing. Michal Klesnil (od května 2003).

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible

Mgr. Michal Krchňák, Prom. mat. Antonín Zelina, Mgr. Karel Dřízal a Mgr. Jiří Hedánek


Poděkování

Nahoru

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení při službě projektu, Davidu Drapákovi a Stacey Gaver za jejich tvořivou propagaci projektu, Jimu Barnesovi za užitečné podněty a praktickou pomoc, Evženu Pekárkovi a Pavle Richterové za jejích pomoc administrativě a prezentaci projektu, Lukáši Chaloupkovi za překlady z angličtiny a Kateřině Benšové za administrativní pomoc.

Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.


Postup a výsledky práce

Nahoru

V roce 2003 vyšla pracovní ukázka knihy Daniel. Setkala se s příznivým přijetím a její recenze a čtenářské odezvy byly velmi dobré. Prioritou pro další období je pokračovat v této publikační činnosti a předkládat veřejnosti k posouzení ukázky toho, jakým přínosem překlad KMS bude.

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do BTR, pokračuje  překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem a následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.

 

Práce překladatelů v roce 2003

 

A. Zelina - softwarová podpora, překlad Izajáše

M. Krchňák - překlad knih Deuteronomium, Nahum, Micheáš, 1. Královská, překladatelské korektury

K. Dřízal - překlad knihy Ezechiel, Ester, Kazatel, Jób, překladatelské korektury

J. Hedánek - dokončení knihy Daniel, překladatelské korektury

 

Postup překladu Staré smlouvy ke konci roku 2003

 


Hospodářská zpráva k 31.12.2003

Nahoru

 

Rozvaha:

 

 

Výsledovka:

 

 

 

 

 

 

Aktiva

 

Náklady

Pokladna

5.418,60

 

Platby překladatelům

736.720,00

Bankovní účty

57.805,55

 

Spotřeba materiálu

11.526,30

Daň z příjmů

288,00

 

Náklady na reprezentaci

1.078,10

Nerozd. zisk min. let

252.287,38

 

Ostatní služby

135.592,30

Aktiva celkem

315.799,53

 

Bankovní a poštovní poplatky

1.894,00

 

 

 

Kurzové ztráty

83,00

Pasiva

 

Jiné ostatní náklady

6.635,00

Dodavatelé

71.200,00

 

Celkem

893.528,70

Vlastní jmění

500,00

 

 

 

Fondy organizace

204.453,22

 

Výnosy

Pasiva celkem

276.153,22

 

Dary od organizací

240.512,40

 

 

 

Dary od jednotlivců

685.876,40

Rozdíl

39.646,31

 

Tržby za prodané zboží

189,00

     

Úroky

567,21

     

Jiné ostatní výnosy

6.030,00

     

Celkem

933.175,01

     

 

 

     

Zisk celkem

39.646,31

 

Naši činnost v roce 2003 finančně podpořilo dohromady 272 různých jednotlivců, sborů a organizací

S ohledem na mnohá výslovná přání neuvádíme jména individuálních dárců.

 

Dle zákona musíme uvést sbory a organizace, které nám v roce 2003 poskytly dary nad 10.000 Kč. 

Byly to:

 

sbor JB Ústí n. Orlicí

kancelář předsedy senátu JUDr. P. Pitharta

sbor Křesťanské společenství Praha

sbor Křesťanské společenství Praha - region Západ

sbor Křesťanské společenství Tábor

tři neidentifikované sbory Křesťanských společenství

neidentifikovaný sbor Církve bratrské

Mountain Creek Church

 

Zpráva revizora NF překladu Bible za rok 2003

 

Účetnictví je vedeno správně a v souladu s předpisy. Účetní uzávěrka navazuje na účetnictví. Celkový zisk organizace za rok 2003 činil 39.646,31 Kč.

Výše nákladů na provoz v roce 2003 činila 21% z hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Tato částka splňuje limit 25% pro náklady související se správou fondu, stanovený ve statutu.

Příjemci nadačních příspěvků v roce 2003 byli prom. mat. Antonín Zelina, Mgr. Michal Krchňák, Mgr. Karel Dřízal a Mgr. Jiří Hedánek.

Účetnictví fondu bylo v roce 2003 vedeno v souladu s předpisy a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Činnost fondu byla v souladu s jeho posláním uvedeným ve statutu.

 

Dne 8. května 2004

Jan Benda, revizor fondu

 

úplné znění revizní zprávy je k dispozici v kanceláři fondu

Nahoru