Výroční zpráva 2002

Úvod

 

Projekt překladu Staré smlouvy překročil v roce 2002 důležitý práh ve svém vývoji. Došlo k významnému rozšíření spolupráce týmu, vydali jsme první ucelenou pracovní ukázku a určili priority na další období. Všechny tyto oblasti včetně finančního hospodaření projektu, růstu dárcovské komunity a perspektiv naleznete v dalších částech zprávy.

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

 

Poděkování

Postup a výsledky práce

Hospodářská zpráva

Je mi potěšením, že se k vám znovu po roce mohu obrátit s takto zevrubným shrnutím všeho nejdůležitějšího, co jsme při této vzácné práci na studijním překladu Bible spolu prošli. Spolu s vámi jsme v roce 2002 uběhli významnou etapu tohoto „marathónského běhu“. Spolu s vámi v něm chceme vytrvat až do dne, kdy budeme držet v ruce kvalitní a obohacující výsledek společného úsilí.

Mgr. Petr Hrdina

ředitel


 

NADAČNÍ FOND

PŘEKLADU BIBLE

Poděkování

Nahoru

Náš srdečný dík patří překladatelům za jejich obětavé a věrné nasazení při službě projektu, Ing. Davidovi Drapákovi a Stacey Gaver za jejich tvořivou propagaci projektu, panu Jimovi Barnesovi za užitečné podněty a praktickou pomoc, panu Evženovi Pekárkovi a Pavle Richterové za jejích iniciativní pomoc administrativě a prezentaci projektu.

Děkujeme všem dárcům a modlitebníkům, kteří překlad umožňují, děkujeme všem, kteří pečlivě studují pracovní ukázky a posílají překladatelům své podněty. Děkujeme zástupcům Křesťanské misijní společnosti za jejich povzbuzení při práci na tomto projektu.


Postup a výsledky práce

Nahoru

V létě roku 2002 vyšla pracovní ukázka Knihy Přísloví v překladu KMS. Setkala se s příznivým přijetím a její recenze a čtenářské odezvy byly velmi dobré. Prioritou pro další období je pokračovat v této publikační činnosti a předkládat veřejnosti k posouzení ukázky toho, jakým přínosem překlad KMS bude.

Postup práce spočívá v prvopřekladech knih, které jsou zaneseny do BTR, pokračuje  překladatelskými korekturami, prováděnými jiným překladatelem a následnou stylistickou úpravou. Průběžné postupy jsou koordinovány a korigovány v rámci týmu. Překladatelé souběžně pracují na prvopřekladech a na korekturách práce dalších překladatelů z týmu.

 

Práce překladatelů v roce 2002 

 

Antonín Zelina 

- softwarová podpora, překlad Izajáše, překladatelské korektury Jeremjáše

Michal Krchňák 

- překlad knih Samuelových, malých proroků, úprava Přísloví a Jeremjáše, korektura Soudců, Rút, prezentace ve sborech

Karel Dřízal

- překlad Soudců, Jozue

Jiří Hedánek 

- překladatelská korektura Přísloví, část překladu knihy Daniel

 

V roce 2002 jsme na překlad, korektury a softwarovou podporu měli k dispozici 2.5 - 2.75 úvazků. Pro srovnání v roce 2000 a 2001 to bylo 1.75 úvazku. Administrativa zabírá 0.25 - 0.5 úvazku. Překladatelé pracují s BTR, čili na míru vytvořeným programovým prostředím počítače, který umožňuje postupovat metodou konkordantnosti. Tato metoda získala uznání zástupců České biblické společnosti při předvedení práce s BTR na společné schůzce v říjnu 2001.

 

Vývoj finanční situace

 

Během roku 2002 rostly náklady na větší počet překladatelů, nebyly však vyváženy dostatečným nárůstem příjmů. V závěru roku došlo k ještě hlubšímu propadu příjmů pravděpodobně i v důsledku štědrých sbírek na postižené povodněmi. Fond proto vyčerpal své rezervy z minulých let a skončil celkovou ztrátou 47.834,60 Kč *). V oficiálním prohlášení jsme informovali o této situaci církev s tím, že hrozí zpoždění prací na překladu Staré smlouvy. Prioritou pro další období je zajistit stabilní růst podpory projektu a rozšířit tým o další dva pracovníky, kteří by se věnovali korekturám prvotních překladů.


Hospodářská zpráva k 31.12.2002

Nahoru

Rozvaha

 

Výsledovka

 

Aktiva

 

 

Náklady

Pokladna

8.026,40

 

Spotřeba materiálu

27.247,70

Bankovní účty

49.437,44

 

Cestovné

112,00

Ost. pohledávky

8.800,00

 

Náklady na reprezentaci

245,00

Daň z příjmů

219,00

 

Poštovné

4.995,70

Aktiva celkem

66.482,84

 

Telefonní poplatky

7.949,00

 

 

 

Ekonomické služby

1.000.00

Pasiva

 

 

Administrativní služby

84.248,00

Krátkodobá půjčka

40.000,00

 

Inzerce, reklama, prop

17.142,40

Dodavatelé

73817,00

 

Kopírování

1.888,50

Vlastní jmění

500,00

 

Nájemné kanceláře

4.340,00

Fondy organizace

204.453,22

 

Tisk letáku

1.126,60

Ztráta roku

-252287,38

 

Jiné služby

58,70

Pasiva celkem

66482,84

 

Poplatky bankám a poště  

1.801,00

 

 

 

Kurzové ztráty

2.011,00

Další údaje za rok 2002

 

 

Příspěvky organizacím 

201.600,00

Za rok 2002 přispělo na 

192 dárců

 

Příspěvky fyz. osobám

499.100,00

Průměr měsíčních darů činil

48.000 Kč

 

Náklady celkem

854.865,60

Průměr měsíčních výdajů činil

71.000 Kč

 

 

 

Ztráta projektu do roku 2003 činila

47.834,60 Kč

 

Výnosy

 

 

 

Úroky vkladového účtu

1723,60

 

 

 

Ostatní bankovní úroky  

67,02

 

 

 

Příspěvky od sborů

207.016,00

 

 

 

Příspěvky od organizací

14.302,00

 

 

 

Příspěvky od soukromníků

349.469,00

 

 

 

Dotace Nadace Soteria

30.000,00*)

 

 

 

Výnosy celkem

602.578,22

Zpracoval Mgr. Petr Hrdina, duben 2003

 

Vysvětlivky:

*) Dar od Nadace Soteria je účelovou dotací na obnovu propagační činnosti po povodních a nemůže být použit na překladové práce. Z větší části nebyl v roce 2002 využit a tak snižuje předběžně uváděnou ztrátu projektu.

Nahoru