Výroční zpráva 2001

Úvodem

 

Náš dík patří všem, kteří se svým dílem účastní této vzácné a dobrodružné práce. Patříme k týmu, který tvoří překladatelé, modlitebníci, dárci, správní rada i kancelář fondu. Především děkujme Pánu Bohu za to, že jsme i v roce 2001 mohli vstupovat do Jeho skutků, které pro nás připravil. Těšíme se však na Jeho další cesty společně s Tebou.

          Tisk              

Výroční zprávy      

      

Hlavní údaje

Dárci

Překladatelská činnost

Hospodářská zpráva

Tuto výroční zprávu můžete číst společně s první ucelenou ukázkou nového překladu, knihou Přísloví, kterou vydalo Nakladatelství KMS, s.r.o. Svým obsahem dokresluje vývoj projektu za minulé období, jehož je právě Přísloví slibným ovocem. Jako výraz vděčnosti jej nabízíme k ochutnání každému, kdo nám písemně vyjádřil své rozhodnutí podporovat překlad Staré smlouvy až do jeho dokončení.

Mgr. Petr Hrdina

ředitel


 

NADAČNÍ FOND

PŘEKLADU BIBLE

Hlavní údaje roku 2001

Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností. Jeho účelem je koordinovat pokračující práce na překladu Staré smlouvy. Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu v r. 2001.

 

Nadační fond překladu Bible v roce 2001 vedla tříčlenná správní rada ve složení:

Mgr. Dan Drápal, Ing. Tomáš Marek a pan Pavel Louthan. Ředitelem byl Mgr. Petr Hrdina.

 

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible:

Mgr. Michal Krchňák, Prom. mat. Antonín Zelina a Mgr. Karel Dřízal a Mgr. Jiří Hedánek.

 

Zvláštní dík za nezištnou pomoc nadačnímu fondu od nás mají:

pan Jim Barnes, Křesťanská knihovna v Praze (odb. literatura)

pan Lukáš Chaloupka (překlady do angličtiny)


Dárci

Nahoru

V roce 2001 na překlad Staré smlouvy přispělo celkem 203 dárců. Mezi ně patřilo 173 jednotlivců, 28 sborů a význační  dárci, Senát Parlamentu ČR - kancelář předsedy Senátu P. Pitharta a Nadace Euronisa. Tyto údaje zahrnují také příspěvky přes účet NF KMS. K datu aktualizace této výroční zprávy se 108 dárců zavázalo projekt podporovat částkou 217.000 Kč ročně až do jeho dokončení, které očekáváme v roce 2006. Pokrývají tak 21 % rozpočtu pro rok 2001. Jména individuálních dárců nezveřejňujeme s ohledem na jejich četná vyslovená přání. 

 

V roce 2001 překlad podpořily tyto sbory:

Apoštolská církev ve Frýdku - Místku a v jednom dalším místě (na výpisu neudáno)

Církev bratrská ve dvou dalších místech (na výpisu neudáno)

ECM v Praze 10 - Strašnicích

Jednota bratrská v Turnově, v Ústí nad Orlicí a ve dvou dalších místech (na výpisu neudáno)

Křesťanská společenství ČR v Blansku, Brně, Horažďovicích, Hradci Králové, Chebu, Karlových Varech, Klatovech, Kutné Hoře, Mělníku, Plzni, Praze (centrální sbor + region Západ), Přerově, v Rovečném (misijní skupina), Žatci a Žďárů nad Sázavou

Opavské společenství křesťanů Cesarea

Spoločenstvo kresťanov Povážská Bystrica

Křesťanský sbor Praha

Sbor zahraničních křesťanů International Church of Prague

 

Všem jednotlivcům, organizacím i sborům křesťanů srdečně děkujeme za jejich věrnost a štědrost.


Překladatelská činnost

Nahoru

Antonín Zelina se v roce 2001 věnoval překladatelským korekturám Jeremjáše, zahájil překlad Izajáše a poskytoval softwarovou podporu již tříčlennému týmu překladatelů. Podle požadavků a vývoje projektu přizpůsoboval na míru vytvořené programové prostředí počítače.

 

Michal Krchňák dokončil v roce 2001 prvotní překlad biblické knihy Amos, a dále Pláč, II. část Přísloví,  I Samuelovu a zanášel provedené překladatelské korektury Jeremjáše do programu BTR. Mimo svoji překladatelskou činnost také kázal v řadě sborů na nově přeložené texty a zjišťoval bezprostřední reakce budoucích uživatelů překladu.

 

Karel Dřízal se v roce 2001 do práce týmu úspěšně zapojil překladem knihy Rút a Jiří Hedánek pracoval na stylistických úpravách Jeremjáše.

 


Hospodářská zpráva k 31.12.2001

Nahoru

 


Komentář k výroční hospodářské správě:

 

Podíl nepřímých nákladů na přímých nákladech činí 23,3 %. Tato částka splňuje limit stanovený nadační listinou (25 %). Rozpočet pro rok 2001 byl sestaven tak, aby tento podíl nepřesáhl 16 %, ale přímé výdaje nedosáhly očekávané výše zatímco výdaje na propagaci mírně vzrostly. Administrativní služby odpovídající necelé čtvrtině placeného úvazku vykonával P. Hrdina.

 

Závěr revize účetnictví fondu:

 

Účetnictví fondu je vedeno v souladu s předpisy a nebyly nalezeny žádné nedostatky. 

Dne 8. června, Jan Benda, revizor.


Sestavil: Dne 10.6.2002

Mgr. Petr Hrdina

Nahoru