Výroční zpráva 2000

Slovo předsedy správní rady 

                

Účast na projektu překladu Staré smlouvy je pro mne výsadou i výzvou. Se záměrem projektu Křesťanské misijní společnosti poskytnout českému čtenáři nový překlad Bible se plně ztotožňuji. Mám důvěru v práci překladatelského týmu a radost z výtěžků moudrosti, které jejich překlad postupně odkrývá. 

                

Ústřední myšlenka vznikajícího studijního překladu Bible tvoří svojí hloubkou záběru jedinečný překladatelský počin. Ačkoliv od druhé poloviny devadesátých letech vznikají další české překlady Bible, překlad KMS je díky možnostem na míru vytvořeného programového vybavení počítače, 

s jehož pomocí je pořizován, projektem ojedinělého významu.

 

Děkujeme všem vám, kteří jste byli v roce 2000 s námi i s našimi překladateli. Radujeme se z pokroku práce všech kolegů, jejichž přičiněním vznikají další současné české překlady Bible. Těšíme se na různorodou spolupráci s vámi, kteří se o naší práci dozvídáte poprvé i s vámi, kteří jste jí dosud nevěnovali svou podporu.

                

Vám všem patří naše přání Božího pokoje a požehnání v drahém jménu Pána Ježíše Krista.

 

Za Nadační fond překladu Bible 

 

ThMgr. Dan Drápal

předseda správní rady

V Praze 25.1.2001


 

NADAČNÍ FOND

PŘEKLADU BIBLE

Úvodem

  Nahoru

Bible je pro každý národ velikou kulturní i duchovní hodnotou. Ve svém překladu do mateřského jazyka daného národa je přínosem v mnoha oblastech lidského života. Také náš národ to několikrát v historii poznal. Dnes, na konci 20. století možná nejde ani tak o rozvoj či udržení českého jazyka, jako šlo v dobách reformačních nebo v letech národního obrození. Neklademe si proto za cíl proměnit charakter slovníku moderního Čecha, který je stále více přistřihován do jednoduchosti poangličtělého internetového vyjadřování nebo do nejasného žargonu politické mluvy. Nepochybujeme však, že četba nového překladu Bible bude pro čtenáře, ať už věřícího, nebo nevěřícího, krajinou osvěžení, inspirace a poučení.  

  

Křesťanská misijní společnost vytrvala i v uplynulém roce ve svém záměru tento nový překlad současnému českému čtenáři poskytnout. Zároveň je jejím cílem vytvořit překlad studijní, který by čtenáři bez znalosti původních jazyků přiblížil myšlení a vyjadřování originálu. Přes své nepochybné kvality totiž zůstaly dřívější překlady Bible tomuto úkolu hodně dlužny. To je jeden z důvodů, proč se KMS do pořizování nového překladu pustila. Učinila to mimo jiné v naději, že přistoupí-li překladatelé k překladu s touhou po jeho věrnosti vůči myšlení a vyjadřování originálu, mohou tak vykonat dílo, které bude součástí cenného kulturního i duchovního dědictví našeho národa. Každému, kdo by chtěl prověřit oprávněnost této naděje sám na sobě, doporučuji co nejvřeleji začíst se do překladu mladší části Bible, vydané Nakladatelstvím KMS, spol. s r. o. pod názvem Nová smlouva. 

 

Nejnovější revidované vydání Nové smlouvy chceme jako výraz vděčnosti věnovat každému, kdo se do 30.6.2001 rozhodne podporovat překlad Staré smlouvy až do jeho dokončení. Zvu vás nyní k procházce minulým rokem s jeho úspěchy i zápasy při naší práci, abyste sami mohli posoudit, jak se tento cíl přiblížil.

 

Mgr. Petr Hrdina

ředitel


Přehledně rokem 2000 

  Nahoru

Nadační fond překladu Bible byl založen v roce 1999 Křesťanskou misijní společností. Jeho účelem je koordinovat pokračující práce na překladu Staré smlouvy. Tato činnost byla hlavní náplní práce fondu v r. 2000.

 

Nadační fond překladu Bible v roce 2000 vedla tříčlenná správní rada ve složení 

ThMgr. Dan Drápal, Ing. Tomáš Marek a pan Pavel Louthan. Ředitelem byl Mgr. Petr Hrdina.

 

Příjemcem podpor z majetku nadačního fondu byli překladatelé Bible

ThMgr. Michal Krchňák Prom. mat. Antonín Zelina.

 

Nezištně a obětavě nadačnímu fondu pomáhali tito lidé:

  Nahoru

Ing. Miloš Kačírek, přednášející na Fakultě humanitních studií UK, (oblast fundraisingu),

Mgr. Jakub Tomaštík, MBA, zástupce plukovníka Armády spásy v ČR, (překlady do angličtiny),

Ing. Vlastimil Říha, daňový poradce, (oblast legislativního poradenství),

paní Olga Hrdinová, grafička, (oblast propagace),

Mgr. Dana Hamplová, socioložka, (oblast propagace),

paní Martina Kocíková, důchodce, (oblast rozesílání hromadných zásilek dopisů),

Ing. Jakub Hauzner,  pracovník civilní služby, (oblast elektronických informací),

pan Evžen Pekárek, (oblast administrativního a finanční poradenství).

 

Svými radami a postřehy byli pro práci fondu velkou pomocí:

  Nahoru

Ing. Lubomír Ondráček,  tajemník Křesťanské misijní společnosti, 

Ing. arch. Tomáš Dittrich, šéfredaktor časopisu Život víry 

pan Tomáš Božovský, úřadující mistr České republiky ve znalostech Bible. 

  

Všem za jejich práci a pomoc srdečně děkujeme.  

  

Naši dárci 

  Nahoru

V roce 2000 na překlad Staré smlouvy přispělo celkem 181 dárců

Mezi ně patřilo 155 jednotlivců, 25 sborů a zahraniční organizace Ministry of the Nations. Tyto údaje zahrnují také příspěvky přes NF KMS (viz str. 4, pozn. ++). K datu aktualizace této výroční zprávy se 77 dárců zavázalo projekt podporovat částkou 153.000 Kč ročně až do jeho dokončení, které očekáváme v roce 2006. Pokrývají tak 22 % rozpočtu pro rok 2001.  

Jména individuálních dárců nezveřejňujeme s ohledem na vyslovená přání některých z nich.   

  

V roce 2000 překlad podpořily tyto sbory

Apoštolská církev v Olomouci; 

Církev bratrská v Litvínově; 

Jednota bratrská v Liberci, v Turnově a ve dvou dalších místech (na výpisu neudáno); 

Křesťanská společenství ČR v Brně, Domažlicích, Hodoníně, Horažďovicích, Hradci Králové, Chebu, Jeseníku, Jindřichově Hradci, Kutné Hoře, Mělníku, Nejdku, Praze (centrální sbor + region Západ), Rakovníku, Rovečném a Žatci; 

Křesťanské sbory v Praze 7 a v Praze 5 - Stodůlkách; 

Křesťanské společenství Dobrá zpráva z Jablonce nad Nisou. 

 

Všem jednotlivcům, organizacím i sborům křesťanů srdečně děkujeme za jejich věrnost a štědrost. 

 

 


Zpráva o činnosti

  Nahoru

Všichni, kteří na projektu překladu Staré smlouvy spolupracují, mohli konec roku 2000 přivítat s mírným uspokojením a radostným očekáváním. Ať už se jedná o dárce nebo překladatele, dlouhá počáteční část projektu je za námi. V roce 2000 jsme vstoupili do druhé třetiny tohoto napínavého a doposud vyrovnaného utkání s časem a vlastními silami.

 

Překladatelská činnost

Nahoru

Také překladatelé rok ukončili s vědomím jeho přelomovosti. Po úspěšném překladu Nové smlouvy  KMS pracuje již třetím rokem na překladu starší, a sice hebrejské části Bible, která ponese název Stará smlouva.  

  

Antonín Zelina v březnu 2000 dokončil soubor uživatelských programů počítače, navazujících na překladatelský program BTR (uvedený do činnosti v roce 1998). Tento celek nyní umožňuje kvalitní spolupráci týmu překladatelů a sdílení výsledků práce individuální práce ostatními překladateli. Celkově si také vybral dva a půl měsíce neplaceného volna a věnoval jej revizi Nové smlouvy. Ve zbytku roku se A. Zelina věnoval konzultacím a softwarové podpoře překladu. Zejména se jednalo o úkol formální úpravy databází textu přeloženého v roce 1999, aby byl plně využitelný pro práci všech překladatelů. Vedoucí překladatelského týmu A. Zelina si také vybral měsíční placenou dovolenou.  

  

Překonané problémy - Vývoj překladatelského programu BTR  byl vysoce náročným teoretickým problémem. Jeho používání také zpočátku vyžadovalo velkou míru pozornosti překladatele i dodatečnou softwarovou údržbu struktur databáze českého překladu. Ve druhé fázi byl vyvinut komplex navazujících pomocných programů, díky nimž je nyní program po zaškolení snadněji ovladatelný a vznikající databáze jsou připravené pro své sloučení s výsledky práce všech překladatelů.  

 

Michal Krchňák, který je do překladu zapojen od roku 1999, dokončil v roce 2000 prvotní překlad biblické knihy Jeremjáš. Tato kniha, překladateli velmi blízká, byla vybrána na úvod překladových prací pro svou expresivitu a výrazovou pestrost. Po jejím dokončení v březnu 2000 pokračoval M. Krchňák do června 2000 překladem knihy Nehemjáš, do září 2000 překladem knihy Ozeáš, do listopadu první částí knihy přísloví a do konce roku ještě knihou Joel a Amos. Poslední kapitola Amose zbyla vzhledem ke dvěma onemocněním v průběhu roku na leden 2001. V létě si také M. Krchňák vybral tři týdny placené dovolené. 

                

Překonané problémy - od roku 1999 se M. Krchňák při práci na překladu potýkal s fyzickými problémy bolesti zad a pálení očí. Pro nápravu části těchto potíží mu byla v roce 2000 poskytnuta technická podpora v podobě kvalitního 17“ monitoru. M. Krchňák se překladu věnuje na tři čtvrtiny úvazku. Větší zapojení mu neumožňuje jeho potřeba „spjatosti s realitou“ v podobně částečného učitelského úvazku na liberecké biblické škole a také psychická náročnost překladatelské práce. Doufáme, že se nová pracovní pomůcka - 17“ monitor  - projeví menší únavou očí a snadnějším soustředěním při delších časových úsecích práce.

                

Karel Dřízal, třetí předpokládaný překladatel týmu, se na podzim 2000 do práce ještě nezapojil, protože dokončoval svůj dříve rozpracovaný překlad anglické učebnice řečtiny do českého jazyka.

 

        

Informační činnost 

  Nahoru

Široká škála budoucích uživatelů připravovaného překladu se dočkala uveřejnění jeho dalších ukázek z knih Jeremjáš a Nehemjáš v informačním letáku fondu i ve dvou časopisech. Poprvé ve své historii také projekt překladu Bible dárcům poskytl svou představu o rozpočtu spolu s podrobnými informacemi, které jsou zaznamenány v materiálu Projekt překladu Staré smlouvy pro rok 2001. Jsme přesvědčeni, že tento zvolený přístup je základním prvkem budujícím důvěru veřejnosti, který přinese v důsledku dobré ovoce při včasném a kvalitním dokončení překladu Bible.  

  

Překonané problémy - Díky delšímu období softwarové přípravy i záměrně pomalému počátečnímu tempu překladových prací pokleslo povědomí o průběhu projektu. V roce 2000 došlo ke zlomu, kdy byly cíl a metoda práce projektu představeny širší křesťanské veřejnosti různých denominací. 

                

Na konci roku 1999 také nebylo jasné, zda finanční situace projektu dovolí zapojení všech připravených překladatelů. V roce 2000 se pro další období podařilo připravit podmínky pro práci týmu ve složení požadovaném v projektu překladu Staré smlouvy pro rok 2001.


Hospodářská zpráva Nadačního fondu překladu Bible k 31.12.2000

  Nahoru

 

  

              


Komentář k výroční hospodářské správě: 

 

* Přímé výdaje na projekt překladu Staré smlouvy byly nižší než očekávané v důsledku nemocí a neplaceného volna překladatelů. Výdaje na správu fondu přesáhly očekávání o částku vynaloženou na nákup tiskárny a vyšší poštovné. Podíl nepřímých nákladů na přímých nákladech činí 23,2 %. Tato částka splňuje limit stanovený nadační listinou (25 %). Rozpočet pro rok 2001 byl sestaven tak, aby tento podíl nepřesáhl 16 %.  

 

** Hospodaření Nadačního fondu překladu Bible bylo v roce 2000 charakteristické nízkými investicemi, střízlivou propagací a využíváním odborné práce dobrovolníků. Nízké investice i režijní náklady umožnilo sdílení společného technického zázemí s Nadačním fondem KMS.  

 

*** Administrativní služby odpovídající čtvrtině placeného úvazku vykonává P. Hrdina.  

 

+ Rok 2000 byl prvním rokem činnosti Nadačního fondu překladu Bible. Do majetku fondu byl z prostřednictvím Nadačního fondu KMS převeden celý zůstatek zůstatek fondu 066 z roku 1999 podle zůstatku účetní uzávěrky hospodaření Nadace KMS Fond překladu Bible a fondu misie k 31.12.1999. Zbývající prostředky na projekt překladu Bible shromážděné před rokem 2000 čítaly 160127,19 Kč.

 

++ Vzhledem k tomu, že někteří jednotlivci nebo sbory na projekt překladu Bible v loňském roce přispívali pod variabilním symbolem 066 na účet Nadačního fondu KMS, převáděl tento několikrát ročně příslušnou částku Nadačnímu fondu překladu Bible.  


Sestavil: Dne 29.1.2001 

Mgr. Petr Hrdina 

  Nahoru