Ukázka překladu Staré smlouvy

 

 

 Přísloví

 

Kapitoly:

 

1   2   3

Stará smlouva

Tisk

  

Objednávka


-1-

Nahoru


1  Příslovív1 izraelského krále Šalomouna, syna Davidova,  2  k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumnýmt2,  3  k (přijetí rozumné kázně)t3, spravedlnosti, práva a přímostit4,  4  aby dala prostoduchýmt5 chytrostt6 a mládenci poznání a rozvahut7.  5  Ať je slyšít8 moudrý a přibude mu bystrostit9, rozumný získá schopnost vést,  6  aby dokázal porozumět přísloví a podobenstvít10, slovům moudrých i jejich hádankámo1.  7  Počátekt11 poznání je bázeň před Hospodinemt12, moudrostí a kázní pohrdají hlupácio2.

  

8  Můj synu, slyšt13 naučenít14 svého otce, nezavrhujt15 poučenít16 své matky.  9  Neboť jsou půvabným věncemo3 na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krko4.  10  Můj synu, kdyby tě hříšníci lákalit17, nepřivolujt18!  11  Kdyby říkali: Pojď s námi, nastražíme léčku, (abychom prolili krev)t19, počíháme si bezdůvodněo5 na nevinného,  12  jako záhrobít20 je pohltíme zaživa, muže v plné sílet21 jako ty, kdo sestupují do jámy.  13  Získámet22 všelijaký vzácnýo6 majetek, naplníme si  57domy kořistío7.  14  49(Nech svůj loso8 padnout s námi)t23, budeme mít všichni jeden měšec.  15  Můj synu, (nechoď s nimi po cestě)t24, (zdrž svou nohu od jejich stezky)t25,  16  neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev.  17  Vždyť nadarmo set26 roztahuje síť před zraky (těch, co mají křídla)t27.  18  Ale tito nastražují léčku k prolití vlastnít28 krve, číhají na svou duši.  19  (Tak dopadne každý)t29, kdo pro sebe nekalý zisko9 hrabe. Připravít30 svého pánat31 o duši.

  

20  91Moudrost křičí na ulicích, na náměstích pozvedát32 svůj hlas.  21  Volá na 82nároží rušných ulic, u vchodů do bran, ve městě pronáší svou řečt33:  22  Dokdy budou prostodušív34 milovat prostoduchosto10, posměvači si budou libovat vt35 posmívání a hlupáci budou nenávidět poznánío11?  23  Obraťte se, (když vás kárám)t36! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.  24  Protože jsem volala, ale odmítalit37 jste, vztahovala jsem svou ruku, ale nikdo nedával pozort38,  25  nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolilit39,  26  také já se budu vysmívato12 vaší pohroměo13, posmívat se, když přijde (to, čeho se strachujete, )t40 27  když jako ničivá bouřet41 přijde (to, čeho se strachujete)t40 a vaše pohromat42 jako vichřiceo14, když na vás přijde soužení a strastt43.  28  Tehdy mě budou volat, ale neodpovím, budou mě usilovněo15 hledat, ale nenaleznou mě.  29  Protože nenávidělio16 poznání a nevyvolili si bázeňo17 před Hospodinem,  30  nepodvolilio18 se mé radě a odvrhli každé moje pokárání,  31  budout44 jíst ovocet45 své cestyt46, nasytí se svými radamio19.  32  Vždyť odvrácenío20 prostoduchých je zabije, bezstarostnostt47 hlupáků je zahubío21.  33  Ale kdo mě poslouchá, bude přebývatt48 v bezpečío22, bude bezstarostný, bezeo23 strachu ze zlat49.


Odkazy 

o1 Sd 14,13-14; 1 Kr 10,1;  o2 12,1;  o3 4,9;  o4 3,22;  o5 Jb 2,3; 1S 19,5;  o6 12,27; 24,4;  o7 16,19;  o8 Ne 10,35;  o9 Je 6,13;  o10 9,6;  o11 Je 10,14;  o12 Ž 2,4;  o13 Je 18,17;  o14 Je 4,13;  o15 Oz 5,15!; Žd 11,6;  o16 Am 5,10;  o17 v. 7;  o18 v. 25;  o19 Je 7,24; Oz 11,6;  o20 Je2,19;  o21 Je 15,7;  o22 Je 49,31!; 1 S 12,11;  o23 Je 30,10; 48,11; Mt 6,25; 

Poznámky

v1 ["Přísloví" - je odvozeno od slovesa "být jako, přirovnat" tudíž také možno přeložit "přirovnání", pořekadlo; srv. Je 24,9];  t2 Oz 6,5; n.: slovům rozumnosti; 4,1;  t3 n: získání naučení pro úspěšný život/ moudré jednání;  t4 n.: poctivosti; srv. Ž 99,4;  t5 n.: naivním;  t6 n.: mazanost; Gn 3,1;  t7 n.: schopnost plánovat; srv. Je 23,20; 2,11;  t8 n.: Když  to poslouchá;  t9 n.: vhledu; 9,9;  t10 n.: obrazné řeči; Abk 2,6!;  t11 4,7; Ž 111,10; Gn 1,1; n~: Podstatou; Nejlepší; srv. 1 S 2,29;  t12 v. 29; Ne 5,15; h.: Hospodinova;  t13 srv. 4,1; Dt 6,4;  t14 n.: kázeň; v. 2;  t15 var: nezříkej se;  t16 h.: zákon;  t17 n.: přemlouvali - Je 20,7; vábili Oz 2,16;  t18 n.: nepřipojuj se k nim; n~: nenech se zlákat; var: nechoď;  t19 h.: na krev;  t20 n.: záhrobí;  t21 h.: celé [většinou myšleno morálně, tj. bezúhonné (Gn 6,9), zde však spíš chápáno fyzicky, tj. zdravé, jako paralela zaživa];  t22 h.: najdeme; 2,5;  t23 n.: Dej svému losu padnout k našemu; tj. Spoj svůj osud s naším;  t24 n~: nespolčuj se s nimi;  t25 n~: chraň se před jejich životním stylem;  t26 n.: sypat pod;  t27 h.: každého vlastníka křídla; tj. všech ptáků; Kaz 10,20;  t28 h.: své;  t29 h.: Takové jsou cesty každého;  t30 Oz 4,11; h.: Bere;  t31 h.: vlastníka; tj. toho, kdo si ten zisk přivlastnil;  t32 Je 12,8; h.: vydává;  t33 h.: pl.;  v34 [jsou osloveny tři skupiny lidí, spokojených se svým životem. Prostoduší - naivní jsou však nejtvárnější, o ty zápasí moudrost s hloupostí; proto jsou dále zvlášť oslovováni; 1,4; 9,4.16];  t35 var: toužit po; srv. Ex 20,17; Jo 7,21;  t36 h.: na mé pokárání;  t37 Je 5,3; var.: zdráhali jste se;  t38 1 S 15,22;  t39 Je 6,10; n.: nepřivolili;  t40 h.: váš strach; Jb 3,25;  t41 dle K; Q: zkáza; 3,25;  t42 h. +přijde (jiné sloveso);  t43 n.: úzkost a útlak; Iz 30,6; 8,22;  t44 n~: ochutnají; tj. budou zakoušet;  t45 h.: z ovoce; srv. 18,20;  t46 tj. svých životních způsobů; Je 4,18;  22,21;  t47 n.: sebeuspokojení; klid; 17,1; Je 22,21;  t48 h.: bydlet;  t49 n.: strach ze zla (tj. nějaké pohromy, neštěstí) ho nebude zneklidňovat;


-2-

Nahoru


1  Můj synu, jestliže přijmešt1 mé řečit2 a uchovášv3 u sebe mé příkazy,  2  učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti,  3  jestliže zavoláš na porozumění a pozvednešt4 svůj hlas k rozumnosti,  4  jestliže ji budeš hledat jako stříbrot5, pátrat po ní jako po skrytýcho1 pokladechv6,  5  tehdy porozumíš bázni před Hospodinemo2 a získášt7 poznání Boha.  6  Vždyť moudrost dává Hospodin a z jeho úst pochází poznání a rozumnost.  7  21Uchovávát8 úspěcht9 pro příméo3, je štítem pro ty, kdo 79žijít10 bezúhonně,  8  střeží stezky právat11 a chrání cestu svých 21věrnýcht12.  9  Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímostio4, každé dobré stezcet13,  10  neboť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání (tvou duši potěší)t14;  11  rozvahat15 bude tebe chránit, rozumnost tě bude střežit.  12  Vysvobodí tě od zlé cesty, od 99člověka, který mluví obojacet16,  13  od těch, kteří opouštějí přímé stezky, aby chodili po temných cestách,  14  od těch, kdo mají z páchání zla radost a nad zlými obojakostmit17 kdo jásají,  15  jejichž cesty jsou křivolakét18, kteří bloudío5 na svých stezkácht19.  16  Vysvobodí tě od cizít20 ženy, od cizinkyo6 st21 jejími (úlisnými řečmi)t22,  17  od té, která opouští důvěrníkat23 svého mládí a na smlouvuv24 svého Boha zapomněla.  18  Vždyť její dům se nachyluje k smrtit25, její stezka vede k nebožtíkůmt26.  19  Nikdo z těch,  kdo k ní vcházejí, se nenavrátí, nedosáhnou stezek života.  20  Proto 49choď po cestě dobrých lidí a 49zachovávej stezky spravedlivých,  21  neboť přímí se usídlí v zemi a bezúhonnío7 v ní zůstanou,  22  ale ničemové budou ze země vyťati a nevěrnícit27 z ní budou vyrváni.


Odkazy 

o1 Jb 3,21;  o2 1,7;  o3 2,21; Jb 1,1;  o4 1,3;  o5 14,2;  o6 Ne 13,26;  o7 28,10; 

Poznámky

t1 Je 9,19;  t2 n.: má slova; 2,16; 22,21;  v3 [skryješ pro pozdější použití, protože přísloví nejsou někdy potřeba okamžitě];  t4 h.: vydáš; Je 2,15;  t5 n.: kdyby to byly peníze;  v6 [může být zdůrazněna nutnost hledání, ale NBC myslí spíše na hodnotu pokladu; srv. Mt 13,44];  t7 h.: nalezneš;  t8 K: zachoval;  t9 n.: účinnou radu; moudrost; Jb 5,12; Iz 28,29!; $;  t10 13,6; 19,1;  t11 n.: spravedlivých;  t12 K: sg; [myšlena aktivní účast na smlouvě s Bohem proto také -] n.: zbožných;  t13 h.: dráze (, kterou za sebou zanechává vůz); koleji; tj. životnímu běhu; srv. Iz 26,7;  t14 n~: bude pro tvou duši přitažlivé; 9,17!;  t15 1,4; n.: plán; Jb 42,2;  t16 h.: pře-/zvrácenosti, zvrhlosti; [od kořene hpk= převrátit, otočit /srv. Gn 19,21; 2 Kr 21,13/, zde ovšem v mravním smyslu jako licoměrnost, neupřímnost, úlisnost; touha vždycky všechno otočit];  t17 srv. v. 12; 6,14; n.: o. zlých; zvrácenostmi zla;  t18 tj. nepoctivé; 28,6;  t19 v. 9; n~: vyjíždějí ze správných kolejí; ztrácejí směr;  t20 [tj. stojící mimo smluvní společenství], n.: cizoložnice;  t21 n.: lichotivými; n~: sladkými; 7,5;  t22 h.: která uhlazuje svoje řeči;  t23 Je 3,4; n.: přítele;  v24 [může být myšlena jak smlouva s Bohem-NBC, tak manželská smlouva-NET];  t25 TM: ona se chýlí k smrti, její dům. var.: Její stezka se chýlí (srv. 7,27); n.: Klesá k smrti, což je její dům; [většina překl.: podmět = její dům, ovšem je zde problém: dům = m., přičemž sloveso = f.];  t26 n.: stínům; mrtvým; 9,18; 21,16;  t27 9,1; 13,2; n.: věrolomní / podvodníci - Je12,1;


-3-

Nahoru


1  Můj synu, nezapomínej na mé poučenío1, tvé srdce střeží moje příkazy.  2  Vždyť ti přidají dlouhá létat1 a roky života i pokojt2.  3  Milosrdenství a věrnost ať tě neopouštějí! Přivažo2 si je ke svému krku, napiš je na tabulkuo3 svého srdce!  4  Tak naleznešt3 milostt4 a oblibut5 v očích Božích i lidskýcht6.

 

5  Důvěřujt7 Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost.  6  Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.  7  Nebuď moudrý ve svých očích, bojo4 se Hospodina a odvrať se od zla.  8  To bude uzdravením pro tvé tělot8 a občerstvenímt9 pro tvé kosti.  9  Cti Hospodina svým majetkemt10 a prvotinamit11 ze vší své úrodyt12.  10  Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudyt13 budou přetékat novým vínem.

 

11  Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhujt14, neměj odpor k jeho pokáránío5,  12  neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbilt15.  13  Šťastnýo6 je člověk, který našel moudrost, člověk, který získalo7 rozumnost.  14  Neboť (zisk z je lepší, nežli zisk ze stříbra)t16 a její výnos je nad zlato.  15  Je vzácnější nežli drahokamy, (nic z toho, po čem toužíš)t17, se jí nevyrovnát18.  16  V její pravici jsou dlouhá létat19 a v její levici bohatství a slávat20.  17  Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj.  18  Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou 90šťastní.

 

19  Moudrostí Hospodin položil základyo8 zemět21, rozumností upevnil nebesa.  20  Jeho poznáním se rozevřelyo9 hlubiny a oblaka kanou rosu.  21  Můj synu, ať nesejdouv22 z tvých očí; střež obezřetnostt23 a rozvahuo10  22  a budou životem pro tvou duši a ozdobout24 pro tvůj krk.  23  Tehdy půjdeš bezpečnět25 svou cestou a tvoje noha neklopýtnet26.  24  Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemnýt27.  25  Neboj se náhlého strachut28, ani když přijde ničivá bouřet29 na ničemy.  26  Neboť Hospodin ti bude po bokut30 a bude chránit tvou nohu před polapenímt31.  27  Neodpírej dobro těm, kterým patřít32, když je ve tvé mociv33 ho prokázato11.  28  Neříkej svému bližnímut34: "Odejdi a pak se vrať, dám ti zítra", když to máš u sebe.  29  Nekuj zlo proti svému bližnímu, když s tebou v důvěře bydlí.  30  Neveď s nikým bezdůvodně při, jestliže ti nezpůsobil zlo.  31  Nezáviď 99násilníkovi, nevol žádnou z jeho cestt35,  32  neboť Hospodinu je odporný ten, kdo bloudít36, ale s přímými důvěrnět37 hovoří.  33  Na domě ničemy je Hospodinova kletba, ale příbytku spravedlivých žehná.  34  Posměvačům se posmívá, ale pokorným dává milosto12.  35  Moudří zdědí slávuo13, ale hlupáci sit38 odnesou hanbuo14.


Odkazy

o1 1,8;  o2 7,3;  o3 17,1;  o4 Ř 12,16;  o5 1,30;  o6 8,32;  o7 12,2; 18,22;  o8 Am 9,6;  o9 Gn 1,2; 7,11;  o10 1,4; 5,2;  o11 Je 32,18;  o12 Jk 4,6; 1 Pt 5,5;  o13 v. 16;  o14 Oz 4,7.18; 

Poznámky

t1 h.: délku dnů; v. 16;  t2 n~: blaho;  t3 h.: a nalezni; srv. 20,13;  t4 n.: přízeň;  t5 n.: dobré porozumění;  t6 srv. L 2,52!;  t7 n.: Doufej v ...; Je 17,7;  t8 dle LXX; TM: pupeční šňůru;  t9 n.: výživou; nápojem; Oz 2,7; [obrazné vyjádření, metonymie: zaměňuje příčinu - nápoj, za účinek - občerstvení];  t10 h.: ze svého majetku;  t11 h.: z prvotin;  t12 n.: výnosů; 3,14; n~: příjmů;  t13 Jl 2,24; n. tvůj lis;  t14 Oz 4,6; n.: nepohrdej;  t15 LXX: a trestá každého syna, jehož přijímá; Žd 12,5-6; Jb 5,17;  t16 n~: je výnosnější nežli finanční zisk;  t17 n.: žádné tvoje šperky;  t18 8,11!; Iz 58,13!; Ž 1,2; srv. Mt 13,45.46;  t19 h.: délka dnů; tj. dlouhý věk; 3,2; Ž 21,5; ::Ž 109,8;  t20 n.: čest 3,35;  t21 n.: založil zemi; 8,27; Je 10,12;  v22 [podmětem ke slovesu je pravděpod. moudrost, poznání a porozumění z předcházejících veršů];  t23 n.: důvtip/moudrost ; 18,21;  t24 22,11; n.: půvabem; h.: milostí; 1,9;  t25 n.: v důvěře; srv. v. 29;  t26 n.: Ž 91,12; nenarazí;  t27 Je 31,26; n~: budeš sladce spát;  t28 n.: hrůzy;  t29 n.: zkáza; 1,27;  t30 var: bude tvou důvěrou;  t31 n.: pastí;  t32 h.: od jeho vlastníků;  v33 [použit výraz "él" obvykle značící Boha, zde však použito pro "moc"]; h.: je v moci tvé ruky; Gn 31,29;  t34 dle Q; K: pl.;  t35 tj. způsobů; srv. 11,20; Je 22,21;  t36 2,15; 14,2;  t37 n.: je v důvěrné společnosti; srv. Ž 111,1;  t38 h.: vyzvednou; 

Nahoru