Ukázka překladu Nové smlouvy

 

Evangelium podle Jana

 

Kapitoly:

 

19   20

Nová smlouva

Tisk

 

 Objednávka


-19-

  Nahoru


1 Tehdy Pilát vzal Ježíše a (dal ho zbičovat)1. 2 Vojáci upletli z trní věnec, vložili mu jej na hlavu a oblékli mu purpurový plášť. 3 A přicházeli k němu a říkali: "Buď zdráv, králi židů!" A dávali mu rány. 4 Pilát vyšel znovu ven a řekl jim: "Hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm nenalézám žádnou vinu." 5 Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!" 6 Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: "Ukřižuj! Ukřižuj!" Pilát jim řekl: "Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalézám." 7 Židé mu odpověděli: "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se (vydával za Syna Božího)2."

 

8 Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. 9 Vešel znovu do vládního paláce a řekl Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. 10 Pilát mu tedy řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit, a že mám pravomoc tě ukřižovat?" 11 Ježíš [mu] odpověděl: "Neměl bys nade3 mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích." 12 Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé však křičeli4: "Propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře; každý, kdo se vydává za krále, se protiví císaři!"

 

13 Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven a usedl na soudní stolici na místě zvaném "Kamenná dlažba", hebrejsky "Gabbatha". 14 Byl den přípravy před velikonocemi6, kolem poledne7. I řekl Židům: "Hle, váš král." 15 Oni zvolali: "Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře." 16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován.

 

Vzali Ježíše [a odváděli ho]. 17 Sám si nesl kříž a vyšel na místo zvané Místo lebky, které se hebrejsky nazývá Golgota. 18 Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva po obou stranách; Ježíše uprostřed. 19 Pilát napsal a upevnil na kříž také nápis8, na kterém bylo napsáno: "Ježíš Nazaretský9 - král Židů". 20 Ten nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; nápis byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. 21 Židovští velekněží říkali Pilátovi: "Nepiš "král Židů", nýbrž "on řekl: Jsem král Židů."" 22 Pilát odpověděl: "Co jsem napsal, napsal jsem."

 

23 Vojáci pak, když Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a (rozdělili je na)10 čtyři díly, každému vojákovi jeden díl. Vzali i košili11. Byla to košile nesešívaná, odshora vcelku utkaná. 24 Řekli si: "Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude." To aby se naplnilo Písmo, [které praví]: "Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los."Ž 22,18 To tedy vojáci učinili. 25 U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. 26 Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn." 27 Pak řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A od té hodiny si ji ten učedník vzal k sobě.12

 

28 Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo Písmo, řekl: "Žízním." 29 Stála tam nádoba plná octa13; nasadili houbu plnou octa na yzop a podali mu ji k ústům. 30 Když Ježíš okusil14 octa, řekl: "Dokonáno jest." Naklonil hlavu a odevzdal ducha.

 

31 Poněvadž byl den přípravy a Židé nechtěli, aby těla zůstala přes15 sobotu na kříži - tu sobotu byl totiž velký den -, požádali Piláta, aby byly ukřižovaným16 zlámány nohy a aby byli sňati z kříže. 32 Přišli tedy vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 33 Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, 34 ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. 35 A ten, který to viděl, vydal svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili17. 36 To se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Kost mu nebude zlomena18, Ex 12,46; Nu 9,12; Ž34,20." 37 A zase (na jiném místě)19 Písmo praví: "Uvidí, koho probodli."Za 12,10

 

38 Potom Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem - ale ze strachu před Židy tajným - požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sňal jeho tělo. 39 Přišel také Nikodém, který k němu poprvé přišel v noci, a nesl asi sto liber 12,3 směsi myrhy a aloe. 40 Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonnými věcmi do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. 41 Na tom místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. 42 Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili, neboť hrob byl blízko.


Poznámky:

1- ř.: zbičoval; 2- ř.: učinil Synem Božím; 3- ř.:proti mně; 4- ř.:vykřikli; 5- ř.:Lithostrótos; 6- ř.:pascha; 7- ř.:šesté hodiny; 8- se jménem a proviněním odsouzence; 9- ř.: Nazorejský; 10- ř.: učinili; 11- spodní šat; 12ř.: eis ta idia, idios - "vlastní", mn.č. ta idia může zn. "domov" či "vlastní záležitosti" nebo "majetek"; 13- nebo: kyselého vína; 14- ř.: přijal ocet; 15- ř.: v; 16- ř.: jim; 17- var.: věřili; 18- ř.: rozbita; 19- ř.: jiné; 20- nebo: vzal / odnesl; 21- var.: [Ježíšovo]; 22- ř.: položen;


-20-

  Nahoru

1 Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. 2 Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." 3 Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 4 Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. 5 Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. 6 Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna, 7 avšak šátek, který byl na Ježíšově1 hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. 8 Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první; i uviděl a uvěřil. 9 Neboť ještě neznali Písmo, že musí vstát z mrtvých. 10 Učedníci pak opět odešli domů2.

 

11 Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu 12 a uviděla dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13 A ti jí řekli: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili." 14 Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše; nevěděla však, že je to Ježíš. 15 Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: "Pane, jestliže tys ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu." 16 Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se otočila a hebrejsky mu řekla: "Rabbuni", což znamená ,Učiteli". 17 Ježíš jí řekl: "Nedrž3 se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke [svému] Otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim: ,Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.' " 18 Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla jsem Pána", (a oznámila to, co jí řekl)4.

 

19 Když byl večer téhož dne, prvního dne v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy [shromážděni] za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." 20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána. 21 [Ježíš] jim opět řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás." 22 Po těchto slovech (na dechl)5 a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého. 23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.Mt 16,19; 18,18

  

24 Tomáš zvaný Didymos, jeden z Dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 25 Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána." On jim však řekl: "Pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo6 hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím7." 26 Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám." 27 Potom řekl Tomášovi: "Vztáhni8 svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni8 svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící." 28 Tomáš mu odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh." 29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

 

30 Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před [svými] učedníky. 31 Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili9, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.


Poznámky:

1- ř.: jeho; 2- ř.: k sobě; 3- nebo: Nedotýkej se mě; 4-nebo: a (že) jí řekl ty (věci); 5- nebo: do nich dechl, sloveso emfysán - "dechnout do / na" se v NS vyskytuje pouze zde. Dochází tu zřejmě k novému stvoření člověka. Podobně bylo toto slovo použito při popisu prvního stvoření v Gn 2,7; 6- ř.: do stopy; 7- nebo: jistě neuvěřím; 8- ř.: nes; 9- var.: věřili;

   Nahoru