Počítadlo.cz

Stará smlouva


 


 

  

1/ 2/ 3/ 4/

5/ 6/ 7/

 

1/ Kniha Přísloví, 2002

2/ Daniel, 2003

3/ Jeremjáš, 2004

4/ Jozue, Soudců a Rút, 2006

5/ Kompletní Bible ČSP - 1. vydání, lamino, 2010

6/ Kompletní Bible ČSP - 1. vydání, umělá kůže, 2010

7/ Kompletní Bible ČSP - 2. kapesní vydání bez poznámek, umělá kůže, 2010

 

 

Zásady a metoda překladu

   Nahoru

  

Výsledný překlad má být konkordantní a studijní, psaný srozumitelnou a spisovnou češtinou, překládaný a redigovaný na odborné úrovni. Cílem je také doprovodit biblický text bohatými překladatelskými poznámkami a odkazy. 

 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé, kteří už mají určitou znalost biblické zvěsti, ale buď nemají znalost původního jazyka, nebo ji nemají dosti pohotovou. Překlad však bude díky formě zpracování také přístupný  pro první seznámení s biblickým textem. Překlad sice není vhodný pro povrchního čtenáře, ale nejde ani o exkluzivní dílo pro intelektuály. Překlad zamýšleného typu uvítají rovněž překladatelé křesťanské literatury a ti, kdo zprostředkovávají české veřejnosti výklady biblických míst.

 

Textová předloha 

  

Při dosavadních nálezech starých opisů původního textu bylo na základě jejich srovnání sestaveno uznávané revidované vydání hebrejského textu, který je nyní nejčastěji základem překladu Staré smlouvy: Biblia Hebraica Stuttgartensia (4., příp. 5. revidované vydání), jejímž základem je Leningradský kodex. Jedná se o standardně používaný text pro soudobé překlady Bible. Projekt sleduje postupně zpřístupňované výsledky nálezů z Kumránu, které znamenají velký přínos k textové kritice.

 

Metoda překladu

 

Při rozhodování o volbě základního překladatelského přístupu byla vybrána metoda doslovného překladu, protože nejlépe odpovídala záměru a cíli tohoto projektu. Představíme-li si škálu, kde na jednom konci je doslovný překlad typu interlineárního převodu a na druhém konci je volný překlad, tíhne náš překlad spíše k doslovnému překladu při zachování podmínky, že se nesmí prohřešovat proti českému jazyku.

 

Přitom chceme sledovat množiny ekvivalentů, kterými překládáme hebrejská slova či slovní spojení, a dbát na to, aby nebyly zbytečně rozmanité a aby určitý výraz ve stejném kontextu byl vždy překládán pokud možno stejně.

Takové idiomy, které jsou v českém jazyce srozumitelné a mohou čtenáři přiblížit atmosféru doby a místa, bychom rádi překládali doslovně. Pokud by byl doslovný překlad nesrozumitelný nebo jazykově nepřijatelný, bude uveden alespoň v poznámce.  

 

Doslovným překladem rozumíme snahu držet se při překladu co nejpřesněji slov a formulací jazyka originálu (hebrejštiny a aramejštiny). Doslovný překlad samozřejmě nesmí deformovat či zastírat význam, ale dává vedle obsahu vyniknout i některým způsobům vyjádření myšlenky, které se liší od běžného českého podání. Doslovný překlad se totiž snaží co nejméně stírat rozdíly mezi jazykem originálu a češtinou, ať už ve slovní zásobě, mluvnici či frazeologii, nebo v kultuře a historii. 

 

Při sledování zásad projektu by výsledkem měl být přesný, srozumitelný a přirozeně znějící překlad, občas kompenzovaný doplněnými vsuvkami v textu. Poznámkový aparát by měl dodávat zajímavé volné ekvivalenty a doslovné převody nepřijatelné do textu, avšak užitečné z hlediska konkordantnosti.

 

Zásady doslovnosti překladu

 

(1) Je-li doslovný překlad přesný, srozumitelný a jazykově přirozený, bude použit přímý ekvivalent nebo výběr ze standardních ekvivalentů. Existuje-li volný, ale hodnotný způsob překladu (schopný např. tlumočit jemný odstín myšlenky originálu, konotaci významovou či emocionální), uvede se v pomocném aparátu.

  

(2) Byl-li by doslovný překlad nesrozumitelný a/nebo jazykově nepřirozený, bude rozveden vysvětlující vsuvkou (vyznačenou pomocí závorky nebo odlišného typu písma). Není-li to možné či vhodné, pak bude zvolen postup jako v případě (3) níže.  

  

(3) Byl-li by doslovný překlad zavádějící, a je-li tedy snadno možné, aby byl špatně pochopen, bude zvolen volný překlad. Avšak obsahuje-li takové místo současně pojmy, které je nutno zachovat pro studium nebo citace, bude do pomocného aparátu uveden doslovný překlad  a/nebo vysvětlivka a/nebo index na slovník.

 

Pomocný aparát bude obsahovat více druhů poznámek:

  • doslovná znění (je-li nutno zachovat důležité pojmy)

  • volná znění (má-li se tlumočit významový či emocionální odstín, nebo jako vysvětlení)

  • jiné možnosti překladu (důležité zejména pro studium a citování)

  • důležitější rukopisné varianty

  • příp. indexové odkazy na slovník (bude-li v některých vydáních k dispozici)

  • příp. zřetězené odkazy (umožňující postupně procházet výskyty důležitých slov počínaje prvním)

  • příp. tématické odkazy (patří k běžnému vybavení Biblí, proto ač vhodné, nejsou nezbytné)

  • komentáře (výkladové či doplňkové informace)

Překladatelský program  

  

Klíčovým prvkem metodiky projektu se proto stalo vytvoření počítačového systému BTR, specializovaného na podporu překládání Bible, které usnadní naplnění cílů překladu. Programové vybavení počítače je vytvářeno tak, aby co nejlépe umožňovalo jednak postupovat doslovnou metodou, jednak sledovat všechny odchylky vynucené povahou češtiny. Toto softwarové prostředí funguje na principu provázanosti původního a přeloženého textu v rámci slov a základních slovních struktur hebrejského jazyka. Při práci s ním lze používat přehledy dosud použitých českých ekvivalentů k jednotlivým hebrejským slovům a konkordanci použití českých slov s členěním podle původního hebrejského slova. Místy, na která tyto přehledy odkazují, lze snadno procházet.


Překladatelé

   Nahoru

Dosažení cíle projektu předpokládá základní postoj úcty všech spolupracovníků k původnímu textu Staré smlouvy v hebrejském a aramejském jazyce jako k autentickému záznamu Božího jednání s lidmi a respekt k její pravdivosti a autoritě. Překladatelé byli vybírání podle toho, zda jsou odborně a lidsky ztotožněni se zaměřením a typem vytvářeného překladu a jsou tuto práci schopni vykonávat.

 

Překladatelé se prvopřekladům včetně studií a poznámek věnovali orientačně v rozsahu poloviny až dvou třetin svého pracovního času, ve druhé části se věnovali korekturám překladů jiných překladatelů z týmu, zanášení provedených týmových korektur do svých databází a dalším činnostem.

 

Překladatelský tým Staré smlouvy tvořilo 5 odborníků: vedoucí týmu Antonín Zelina a překladatelé Michal Krchňák, Karel Dřízal, Jiří Hedánek a Dan Drápal.

 

>> více o překladatelích ZDE 

 

Překladatelé ČSP - zleva Jiří Hedánek, Antonín Zelina, Karel Dřízal, Michal Krchňák a Dan Drápal