Nová smlouva

Základní postoj, se kterým jsme k překladu přistupovali, je přesvědčení, že původní text Nové smlouvy je přesným záznamem, autoritativním zachycením toho, co nám chtěl Bůh sdělit. Tento přístup, jenž vychází z nároků Bible samotné (2Tm 3,16; 2Pt 3,15n), považujeme za zásadní. Naším hlavním cílem bylo co nejpřesněji a nejvěrněji vyjádřit smysl a důrazy původního znění spolu se zachováním určitých slovních spojení a výrazů, které jsou charakteristické pro jazyk Nové smlouvy.

Překladatelé 

 

 

 


 

Údaje

 

Z řeckého originálu přeložili 

© Antonín Zelina a Pavel Jartym

Vydala © Křesťanská misijní společnost 1994, 

2. nezměněné vydání z roku 1995,

3. revidované vydání z roku 2000,

4. znovu revidované vydání z roku 2007 

 

1. a 2. vydání nové smlouvy v počtu 12 000 ks bylo zcela rozebráno a v prosinci roku 2000 vyšla důkladná revize překladu s rozšířeným poznámkovým aparátem. Text byl revidován především s ohledem na jeho důslednější konkordantnost a zkvalitnění stylistické stránky překladu. V revizi bylo přihlédnuto k odborné i veřejné rozpravě, ke zkušenostem desítek lidí pracujících s tímto textem. I toto vydání bylo zcela rozebráno a v prosinci 2007 vyšlo nové, již 4. znovu revidované vydání se znovu rozšířeným poznámkovým aparátem.

 

 1/ 2/ 3/ 4/

 

1/ Nová smlouva, 1. a 2. vydání z roku 1994 a 1995, B5

2/ Nová smlouva, 3. vydání z roku 2000, formát A6, lamino

3/ Nová smlouva, 3. vydání z roku 2000, formát A6, PVC

4/ Nová smlouva, 4. vydání z roku 2007, PVC

 

Pochvalně s věcnými připomínkami se o Českém studijním překladu Nové smlouvy vyjádřili prof. J. Heller z Evangelické teologické fakulty UK a prof. ThDr. Zdeněk Sázava z Husitské teologické fakulty UK, polemicky se vyjádřila PhDr. Přecechtělová. Jejich věcné připomínky jsou v revizi zapracovány.

 


Nahoru

Ukázka sazby 4. opraveného vydání Nové smlouvy z r. 2007

 

 

 

 

 


Odborné hodnocení

  Nahoru

„Jde o překlad Nového zákona z řečtiny do současné češtiny, překlad typu New Evangelical Translation. Překlady tohoto typu jsou protiváhou překladů Common Language Translation (CLT) a zejména The Living Bible (ty jsou ve skutečnosti parafrází původního textu). Jde o překlad, který chce čtenáři zprostředkovat co nejvíce informací o řecké předloze, ale současně neztratit čtivost. Proto je vybaven poměrně rozsáhlým poznámkovým aparátem, který zaznamenává i rozdíly mezi českými a řeckými idiomy. 

Protože do současné češtiny máme jen Český ekumenický překlad, je Nová smlouva dobrým doplňkem nabídky na našem trhu. O tom, jak dobrou práci lze na předpokládaných teoretických základech odvést, svědčí nový překlad Knihy Přísloví (2002).“

Citace z hodnocení Nové smlouvy v Českém studijním překladu (revidovaná verze 2000) od Petra Pokorného, Prof. ThDr. DrSc., ředitele Centra biblických studií při Univerzitě Karlově

 

Kvalitu jazyka pracovních ukázek překladu posuzuje odborník z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR PhDr. Josef Šimandl.

 

Správní rada si bude velmi cenit toho, pokud vedoucí jednotlivých křesťanských denominací budou k průběhu práce dávat své podněty.


Názory představitelů církví

Nahoru

Představitelé významných českých církví poskytli Nadačnímu Fondu krátký rozhovor, ve kterém vyjadřují své názory na Novou smlouvu a pokračující překlad Staré smlouvy 

(Tomáš Ditrich, šéfredaktor Života víry; Jaroslav Pleva, předseda Úzké rady Jednoty bratrské; Stanislav Bubik, kazatel Apoštolské církve; Jaroslav Kuneš, tajemník ECM; Tomáš Grulich, kazatel CB; Pavel Hošek, učitel Evangelikálního teologického semináře; p.Pavel Kuneš, farář od sv. Václava v Praze - Vršovicích; ThDr. Petr Pokorný, DrSc., profesor Evangelické teologické fakulty UK; Lubomír Ondráček, tajemník KMS; Dan Drápal, pastor Křesťanského společenství Praha a Radomír Škaloud, kazatel ECM).  ...VÍCE (Aktuality>Články)...

 

> ukázka z Janova evangelia ZDE

> objednávka ZDE