Errata

průběžně doplňovaný přehled známých chyb a jejich oprav v 1. vydání ČSP

Tisk

 


 

 [zkratka „oxx“ v erratách označuje chybějící odkaz – jeho obsah je uveden v závorce] 
kde		  co:			opravit:
Předmluva	ve Druhém		v Prvním

Stará smlouva
v textu:
Gn  3,2	můžeme jíst		jíst můžeme
Gn  8,4	dne měsíce		dne toho měsíce
Gn  8,4	Araratu			Ararat
Gn 11,21     sto sedm		dvě stě sedm 
Gn 11,23	sto let			dvě stě let
Gn 12,16	Abramovi kvůli ní	kvůli ní Abramovi
Gn 13,10	dříve , než		dříve, než
Gn 17,15	Sáraji			Sáraje	 
Gn 25,13	Abdeel			Adbeel		 
Gn 28,15	kamkoli půjdeš		kamkoli půjdeš,
Gn 39,4	Potifar			Potífar
Gn 45,16	milé (faraonovi		(milé faraonovi
Gn 45,23	věcí			věci

Ex 3,18	našemu 		svému
Ex 6,24	Abíjasaf		Abíasaf
Ex 8,19	mým lidem		svým lidem
Ex 8,23	našemu			svému
Ex 9,33	nařinul na zem		na zem neřinul
Ex 10,10	jako vás propustím	když vás propustím
Ex 10,12	po kobylkách		kvůli kobylkám
Ex 10,28	Tedy farao mu		Farao mu tedy
Ex 12,3	Desátého tohoto	Desátého dne tohoto
Ex 12,13	znamením t11		znamením o10
Ex 12,13	pominu o10		znamením t11
Ex 13,14	otroctví	t4		otroctví t2 
Ex 14,27 	utíkali jemu		mu utíkali
Ex 17:2	se přete se mnou	se se mnou přete
Ex 18,10	faraona, který		faraona, a který
Ex 18,16	Oznamuji Boží		Oznamuji jim Boží
Ex 18,23	uděláš			uděláš,
Ex 19,9	budu s tebou		s tebou budu
Ex 19,14	sestoupil s hory		sestoupil z hory		
Ex 21,13	Bůh to dopustil		Bůh dopustil
Ex 22,5	pole, ten		pole, pak ten
Ex 22,6	ukradeno, pokud	ukradeno, pak pokud 	
Ex 22,8	nahradí ztrátu…	… bližnímu nahradí.
Ex 22,13	vyžádá dobytče t16	vyžádát16 dobytče
Ex 23,33	bohům a		bohům,
Ex 24,10	podobné		podobného
Ex 25,10	půl loket		půl lokte
Ex 25,17	půl loket		půl lokte
Ex 25,17 	dlouhou v16 		dlouhou v15
        	širokou t17 		širokou v16
Ex 25,19	druhéhot20 cheruba na 	druhého cheruba na t20
Ex 26,10	té poslední		té poslední,		
Ex 28,15	kamkoli půjdeš		kamkoli půjdeš,	
odstranit z errat! má být a je pod Gn 28,15
Ex 28,29	do svatyně		do svatyně,
Ex 28,42	budou od		budou sahat od
Ex 29,17	na jeho díly		na díly
Ex 29,19	položí ruce na hlavu…	na hlavu toho berana položí ruce
Ex 29,42	se budu s vámi		se s vámi budu
Ex 30,6	kde se budu s tebou	se s tebou budu
Ex 31 nadpis	Bezaleel		Besaleel
Ex 31,14	by dělal v ní		by v ní dělal	
Ex 32,12	země.			země?
Ex 32,23	, - nevíme		, nevíme
Ex 32,24	vyšlo toto		vyšlo z toho toto
Ex 32,25	lid, že je		, že je lid
Ex 34,26	nejlepší t11		nejlepší ) t11
Ex 35,35	purpurovou		purpurovou,
Ex 36,22 	Tak udělal		Tak to udělal
Ex 37,1	půl loket		půl lokte
Ex 37,6	půl loket		půl lokte
Ex 37,8	slitovnice		slitovnici
Ex 37,29	jako dělají		jako to dělají
Ex 39,4	nárameníky,		nárameníky;
Ex 39,4	na dvou jeho		na dvou svých
Ex 39,15	vytváří			vytvářejí
Ex 39,43	tak udělali;		tak ji udělali

Lv 2,5		na pánvi		na ploché pánvi		
Lv 4,18	vet10 			Hospodinemt10
Lv 5,21	zapře svému druhovi	svému druhovi zapře
Lv 6,14	na pánvi		na ploché pánvi				
Lv 7,9		na pánvi		na ploché pánvi	
Lv 8,20	na jeho díly		na díly
Lv 9,24	na svou tvář		na tvář
Lv 10,3 	oslavím			oslavím se
Lv 10,4	svatyně na místo ven za 	svatyně ven za 
Lv 10,5	svatyně na místo ven za 	svatyně ven za 
Lv 11,32	(když pojdou,t8		(když pojdou,)t8
Lv 12,7	krvetoku		krvotoku
Lv 13,33	ale ekzém si 		ale místo postižené ekzémem si
Lv 13,34	nerozšíří po kůži,	po kůži nerozšíří a
Lv 13,35	rozšíří dále po kůži	po kůži dále nerozšíří
Lv 14 nadpis	malomoceného		malomocného
Lv 14,15	vyleje do		vyleje to do
Lv 15,6	trpícím			trpící
Lv 18,5	nařízení,		nařízení;
Lv 21,3 	neprovdala, se t3	neprovdala t3, se
Lv 24,6 	čistý v5 			čistý t4
Lv 25,50	jeho prodejní cena)t26	(jeho prodejní cena)t26
Lv 26,34	svůj odpočinek		svůj odpočinek,
Lv 27,29	zkáze,			zkáze
Lv 27,33	Nemůže být		Nemůže to být

Nu 1,3		všech schopných v Izraeli	všech v Izraeli schopných
Nu 5,13	nebyl svědek, 		nebyl svědek a
Nu 10,17	synové Merarí		synové Merarího
Nu 11,23	mé slovoo26t29 uskuteční		mé slovoo26 uskutečnít29
Nu 21,11	Ijé-abárímu		Ijé-abárímu,
Nu 26,6	Karmíovců, toto	Karmíovců - toto
Nu 26,17	Aródoveců		Aródovců
Nu 28,20	dva desetiny		dvě desetiny
Nu 30,15	bude zarytě její muž do druhého dne mlčet
					bude její muž do druhého dne zarytě mlčet
Nu 31,24	dne vyperete		dne si vyperete
Nu 31,34	jeden			jedna
Nu 31,37	šest sto			šest set
Nu 32,14	vašich otců		svých otců
Nu 33,55	ty, které		ti, které

Dt 1,21	neděs.			neděs se.
Dt 2,34	zkáze, nao31 muže	zkáze,o31 muže
Dt 3,14	územío19		území)o19
Dt 7,1		Gi-rgašejce		Gir-gašejce
Dt 8,7		plných			plnými
Dt 8,12	a nasytíš,t20		a nasytíš,)t20
Dt 10,4	stejnýo4 zápis 		stejný zápiso4				
Dt 10,8	truhlu)v5 H. smlouvy	(truhlu H. smlouvy)v5
Dt 12,20	sloužili			sloužily
Dt 12,20	tak jak ti		tak, jak ti
Dt 12,30	sloužili			sloužily
Dt 13,16	jej			je
Dt 13,17	Stanet20 se		(Stane se)t20 
Dt 14,6	Ty jezte		Ta jezte
Dt 14,23	báto9			báto9 se	
Dt 14,25	vyvolí			vyvolí,	
Dt 16,4	není po sedm vidět dní	po sedm dní není vidět
Dt 18,18	jako jsi ty		, jako jsi ty
Dt 18,22	jménu			jménu, 
Dt 19,5	bližního			bližního,
Dt 19,11	zemře			zemře,
Dt 22,24	nekřičela		nekřičela,
Dt 28,68	otrokyně		otrokyně,
Dt 26,8	vzbujícími		vzbuzujícími
Dt 28,6 t3	táhnou			táhnout		(opravit 2x ve verši)
Dt 28,32	budou na dívat to	budou na to dívat
Dt 29,3	které vidí		které vidí,
Dt 29,21	budoucí ptát generace	ptát budoucí generace 
Dt 29,22 	je spálena		bude spálena
		není oseta		nebude oseta
		nedává vzrůst		nebude dávat vzrůst
		nevzchází na ní		nebude na ní vzcházet
Dt 29,23	ano			ano,
Dt 31,8	neděs.			neděs se.
Joz 1,14	Jordánu a vy 		Jordánu, a vy
Joz 23,1	věku.t14 )o1		věku.t14)o1
Joz 23,4	předal t2 jsem vám	(předal jsem)t2 vám
Joz 23,9	národy			národy,
Sd 2,6		lid o13 a	synové		lid o13, synové
Sd 5,3	 	naslouchejte		naslouchejte,
Sd 5,12 	Vstaň Báraku		Vstaň, Báraku,
Sd 9,33	jak se ti namanet26	(jak se ti namane)t26
Sd 9,37	17mluvil stále dál.t27	(17mluvil stále dál.)t27
Sd 9,37	středu zemět28		(středu země)t28
Sd 9,48	položil se		položil si
Sd 12,3	Amónovým		Amónovým,
Sd 15,18	záchranu		záchranu,
Sd 16,29	držený			držený,
Sd 19 Nadpis Lévíta			Lévita	

1S 1,28	Hospodinut49		propůjčilat49
1S 4,13	(celé město volalot25	(celé město)oxx volalot25   oxx: [1Kr 1,45; Jr 4,29; Mt 8,34]
1S 7,8		(aby nás zachránilt13	(aby nás zachránil)t13
1S 7,9		zápalnou oběťt15	zápalnou oběť)t15
1S 12,10	(vysvoboď … nepřátel	(vysvoboď … nepřátel)oxx oxx: [2S 19,10; 22,1; 2Kr 17,39; Ž 31,16]
1S 14,50	Saulův strýc		Saulova strýce
1S 15,20	šel na cestu		šel jsem na cestu   
1S 17,14	set23			set24
1S 17,47	toto shromážděnío42	toto shromáždění)o42
1S 18,25	předkožkách		předkožek 
1S 22,6	18seděl vt14		18sedělt14 v			
1S 23,15	život (tehdy … v Choreši.)t16	život; (tehdy … v Chorešit16.)
1S 26,24	jsem si dnes		(jsem si dnes 
2S  3,8	(psí hlava z Judska?	(psí hlava)vxx z Judska?   vxx [tj. opovrženíhodný zrádce; srv. 9,8; 1S 24,15]
2S 4,7		usmrtili			usmrtili,
2S 10,2	milosrdenstvív2		milosrdenství)v2
2S 11,2	set6			umývát6
2S 12,18	Sedmý den		Sedmého dne  
2S 18,3	jako záloha t6		jako záloha)t6  
2S 22,21	odměnil mi		odměnil mě
2S 22,47	vyvýšenýt59 je		vyvýšený jet59
1Kr 3,22	mrtvý je můj 		mrtvý je tvůj 
1Kr 3,22	živý je tvůj 		živý je můj
1Kr 7,29	byly lvi			byli lvi
1Kr 9,20	těch, z kteří		z těch, kteří
1Kr 10,29	(válečný		(Válečný
1Kr 12,32	Judsku			Judsku,
1Kr 14,25	Judský král Rechabeám (již před v. 21)
1Kr 15,30	Izrael			Izrael,
1Kr 17,24	muž,			muž
2Kr 2,12	roztrhl jej		roztrhl je
2Kr 2,23	plešatče t11		plešatče t12			
12Kr 4,42	Baal-šališy		Baal-šališi
2Kr 5,24	Gechazí 		Géchazí
2Kr 5,25	Gechází		Géchazí (stejně i jinde)
2Kr 10,25	zda-li jsou		zdali jsou
2Kr 17,2	kteří byl		kteří byli
2Kr 17,31 	bohu			bohům
2Kr 18,9	oblehl jej		oblehl je
2Kr 21,12	Hospodin: Hle		Hospodin, Bůh Izraele: Hle
2Kr 21,22	Boha svých otců,o31	(Boha svých otců,)o31
2Kr 25,20	stráže je 		stráže Nebúzaradán je
1Pa 1,29	Abdeel			Adbeel		
1Pa  4,41	zasvětili jsme je		zasvětili je
1Pa  5,27	(nadpis) Lévího		Léviho
1Pa  6,34	službu			službě
1Pa 11,13	se k tam … boji	se tam … k boji	 
1Pa 11,17	ze betlémské		z betlémské
1Pa 12,33	bratřit14			bratřit13
1Pa 14,12	byly spáleny		byli spáleni
1Pa 17,10	mým lidem		svým lidem
1Pa 22,13	neděs.			neděs se.
1Pa 23,29	pánvemi		plochými pánvemi	  
1Pa 24,4	mužů …Ítamarových 	mužů, … Ítamarových,
1Pa 24,11	devátý Jéšuu 		devátý na Jéšuu
1Pa 24,11    desátý Šekanjáše	desátý na Šekanjáše
1Pa 26,18	parbaruo7		parbarut7
1Pa 26,21	Laedánovit7		Laedánovio7     	 oxx: [23,7]	
1Pa 28,20	neděs,			neděs se,
2Pa  1,15	sykomory Šefele	sykomory v Šefele
2Pa  2,13	se zručnými tvými,	se zručnými muži tvými a  
2Pa  5,13	společně, jednohlasně  společně jednohlasně
2Pa  6,13	se na něj		se na ně
2Pa  6,16	Davidovi to,		Davidovi, to,	
2Pa 12,5	opustili mě		opustili mě,
2Pa 16,6	kterých Baeša		kterého Baeša
2Pa 17,15	sto osmdesát 		dvě stě osmdesát
2Pa 20,13	Hospodinem i jejich	Hospodinem, i jejich
2Pa 20,14	Jachazílovi		Jachazíelovi	
2Pa 25,9	talenty,	který		talenty, které		
2Pa 29,12	syn Abdí		syn Abdího
2Pa 31,16    tři let			tří let
Ezd  2,62	nenašly			nenašli
Ezd  6	nadpis příkraz			příkaz	
Ezd  6,14	(za prorokovánít25	(za prorokování)t25
Ezd  7,25	vědomét39 si		(vědomé si)t39
Ezd  9,11	naplnili			naplnily
Ezd  9,13	Potom všem		Po tom všem
Ezd 10,2	Přes to			Přesto
Neh 8,3	bránou			bránou,
Neh 8,7	lévité			lévité,
Neh 9,28	páchali co		páchali, co
Neh 10,6	Obadjáš		Obadjáš,
Beh 11,26	Bét-peletu		Bét-peletu,
Est 1,3		shromážděly		shromáždili	
Est 1,6		purpuru,		purpuru
Est 4,4		přišly			přišli
Est 5,3		Co je s tebou,o6	(Co je s tebou,)o6
Est 8,9		které			které jsou
	po Kúš			po Kúš,
Est 8,9-10	písmem Napsal	 	písmem. Napsal

Jb 3,22		těm kdo		těm, kdo
Jb 6,18		se 21vinou,t20		se 21vinou,)t20
   9,19	ano je udatný		ano, je udatný
Jb 9,20		právut30		právut28
Jb 13,4		ano všichni		ano, všichni
  13,16	neboť)t19		neboť t19
  14,14	dny mé			dny své
  15,8		snad Nasloucháš	Nasloucháš snad
  15,15	svatým ani		svatým, ani
  15,29	svůj t29t30 27poklad  	svůj t29 27poklad t30 
  17,12 	světlo t22		vydávat t22	
  19,3		se ke mně chovat	se chovat se ke mně
  21,25 	duši aniž		duši, aniž
  26,12	sklidnil			zklidnil
  29,10	předáků		předáků,
  30,22	zmítat v			zmítat se v
  31,24	složil v zlato		složil ve zlato
  34,12	Ano			Ano,
  34,13	celý 			celým 

Ž 1,3		neopadává		neopadává,
Ž  6,1		(nízkému		(nízkému zpěvu)vxx 	vxx: [H. šemínít (12,1; 1Pa 15,21); výraz prav. označuje osmistrunný nástroj. Podle jiných vykladačů mohlo jít o označení hlubokého, tj. o oktávu nižšího hlasu.]
Ž  9,21	Sela			Sela.
  10,14	zášť,			zášť			
  18,19	mě			mně
  27,12	proti mě		proti mně	
Ž 31,12	nepřátelům		nepřátele
Ž 32,9		nepřijdu		nepřijdou	
Ž 37,37	pokojným (lidem patří)t30 (pokojným lidem)t30 patří	
Ž 60,10	umývadlo		umyvadlo
Ž 63,6		sytí 21tukem, o13		21sytío13 tukem,
Ž 63,7	 	loži. O			loži, o
Ž 70,3		mou život		mou duši
Ž 74,23	křik tvých		křik svých
		hukot tvých		hukot svých	
Ž 76,7		zemdlely		zemdleli			
Ž 83,11	se stali			stali se
Ž 84,3		ano chřadne		ano, chřadne
Ž 84,7		balzámovníku		balzámovníků 
Ž 89,4		smlouvou		smlouvu
Ž 89,44	ano			ano,   
Ž 91,8		ano			ano,
Ž 93,1		Ano			Ano,
Ž 104,15	olejem, leskne		leskne olejem,
Ž 107,30	dovedl je		je dovedl
Ž 119,131	plný dychtivosti,t90	plný dychtivosti,)t90
Ž 119,132	vůči, těm, kdo		vůči těm, kdo
Ž 136,21	země			zemi
Ž 143,9	15Vysvoboďo28 mě od nepřátel   Vysvoboďo28 mě od 15nepřátel
Ž 144,2	(nedobytný)t4 hrad,	(nedobytný hrad,)t4
Př 3,3		(Milosrdenství ao4 věrnost	(Milosrdenství a věrnost)o4
Př 5,13		učili			učili,
Př 15,7		budout9 šířit		(budou šířit)t9
Př 15,21	budet23 … 65cestu. 	(bude … 65cestu.)t23
Př 22,2		45(Tvůrcem ... Hospodin.t5	(Tvůrcem ... Hospodin.)t5
Př 26,1		proo1 hlupáka		pro hlupákao1
  26,6		hlupákovi		hlupákovi,
   26,9	set22 dostalo		se dostalot22
Př 28,2		znalým,			znalým
Př 30,19	uprostřed mořet22	uprostředt22 moře
Kaz 4,15	který			které
Kaz 5,7	nebuďt10 tou zvůlí	nebuď tou zvůlít10
Kaz 8,15	sluncem.o12; 		sluncem.o12
Kaz 12,3	ty			ty,
Pís 4,1		s pohoří		z pohoří

Iz 3,3		zaříkavání		zaříkávání			
Iz 5,6		nesesílaly		nesesílala
Iz 6,9		poslouchejte		poslouchejte,
		hleďte			hleďte,
Iz  8,10	(řekněte slovo,t13	(řekněte slovo,)t13			
Iz 22,3		utečenci, již		utečenci, jenž
Iz 23,5		svíjet bolestí.o8t12	svíjet bolestí.o8)v12
Iz 28,13	trochu tam, trochu	trochu sem, trochu
Iz 40,27	mému Boha		mému Bohu
Iz 42,18	(a vizte!t22		(a vizte!)t22
Iz 43,12	jiný)t9			jinýt9
Iz 44,11	(Budou … spolu.	(Budou … spolu.)vxx 	vxx: [n.: Ať se bojí a společně stydí.]
Iz 45,11	mých rukou		mých rukou,
Iz 47,1		babylonská,v1		babylonská,)v1
Iz 58,14	dědictvím		dědictvím)v22
Jr 3,24		Pohlcuje už …		Už od mládí nám ta hanebnost pohlcuje
Jr 13,25	míra jsem ti		míra, již jsem ti 
Jr 20,6		jsio6 lživě prorokoval	jsi lživě prorokoval o6
Jr 24,2		jeden			Jeden
Jr 29,7		odvedl a modlete se 	odvedl, a modlete se
Jr 40,4		zlé,			zlé
Jr 41,2		Netanjášův a deset 	Netanjášův, a deset
Jr 42,8		byli i všechen		byli, i všechen
Jr 44,15	bohům a všechny	bohům, a všechny
		shromáždění a		shromáždění, a
Jr 48,2		Moabovy chvála	Moabovy chvály
Jr 48,44	propasti a kdo		propasti, a kdo
Jr 49,5		tvého okolí,t13		tvého okolí,)t13
Jr 50,18	zemi tak jako		zemi tak, jako
Jr 51,3		celý jeho armáda	celou jeho armádu

Pl 1,1		mezi provinciemi t4	mezi provinciemi)t4
Pl 5,8		kdo nás by		kdo by nás
Ez 4,3		železnou pánev		plochou železnou pánev
Ez 5,11	zaset12			zaset10
Ez 8,12 + 15	přece lidský		přece, lidský
Ez 11,11	Ono v5			Ono v4
Ez 14,22	jejicho18 59jednání	jejich 59jednánío18
Ez 16,11	(1ozdobami,o9		1ozdobami,o9
Ez 17,18	přísahou t21		přísahou t20
Ez 18,9	zachovával		zachovávat	
Ez 21,7	nastav t2		nastav t1
Ez 29,10	po Sevénuv10		po Sevénu)v10
Ez 29,18 	své sloužit vojsko 	své vojsko sloužit
Ez 36,17	znečistili)o17 ji		znečistilio17 ji
Ez 37,9	Přijď duchu, od	Přijď, duchu, od
Ez 44,19 o25  rouchyo25		posvěcovato25
Da 2,5		odpověděl:t12		odpověděl:)t12
Da 2,31				vzhleduv60 neobyčejného.v59 18Stála
Da 9,1		učinen			učiněn
Da 11,45	mezi moři av168 horou Ozdoby svatosti. t169 Tehdy 52dospěje až ke svému konci t170 a nebude, kdo by t171 	
		mezi mořiv168 a t169 horou Ozdoby svatosti.t170 Tehdy 52dospěje až ke svému konci t171 a nebude, kdo by
Oz 2,8		(zazdím ji zdí,t11		(zazdím ji zdí,)t11
Oz 3,3		s mužemt7		s mužem)t7
Oz 5,8		třes se Benjamíne!	třes se, Benjamíne!
Oz 10,3	jsmeo6			jsme se nebálio6
Jon 4,2		Modlil jsem se		Modlil se
Mi 7,6		tchýni			tchyni
Ag 1,7 		cestách.)t6		cestách!)t5
Ag 2,17	neobrátili t19		(neobrátili jste se)t19
Ag 2,18 	Přemýšlejte, t19		Přemýšlejte, t15
Za 4,12	Promluvil t20		Promluvil t19	
Za 14,14	nashromážden		nashromážděn
Mal 3,15 	(se dobře daří		(se dobře daří)vxx vxx: h.: byli zbudováni...; Ž 73,12>
Mal 3,24	nestihl …klatbou t20	nestihl t20 …klatbou


v poznámkách a odkazech:
Gn 2,23 t26	jmémo			jméno
Gn 5,22 o7	2Ki 20,3		2Kr 20,3
Gn 9,5  v2 	Zda je			Zde je
Gn 12,6 t10	asi 60km	    	v10 asi 70 km	
Gn 15,18 o23	Jos 1,4			Joz 1,4
Gn 22,14 t14 	32,30			32,31
Gn 25,27 t17	zůstavajícím		n.: zůstávajícím
Gn 34,7  t4	Ka 10,9		Kaz 10,9
Gn 38,14 t7	v Jos 15,34:		v Joz 15,34:
Gn 40,6  t2	Dn 1,10†		Da 1,10†
Gn 43,9  o1	Flm 1,18		Fm 1,18
Gn 46,10 t5	jméno Sóchar		jménem Sóchar
Gn 48,19 v12	královstvím		království

Ex 1,11 t10	…hrobů v Rekmiře 	thébské hrobky vezíra Rechmirea
Ex 1,15 t14	adjektivům		adjektivum
Ex 1,15 t15	porodu			porodu)
Ex 2,5  v4	ztotožňuji		ztotožňují
Ex 2,11 t15	ubijí			ubíjí	
Ex 5,17 t11	nevytížení, nevytíženi	nevytížení, nevytížení
Ex 12,14 v13	Ezr 6,19		Ezd 6,19
Ex 12,22 v16	Palestině		Izraeli
Ex 20,1 o1	$24,8;			24,8;
Ex 21,14 t12	Jos 9,4			Joz 9,4
Ex 28,36 v29	prstý			prsty
Ex 30,13 v11	stranu,			stranu

Lv 7,37 v11	zákon!			zákon v Lv!
Lv 23,24 v7	29,1nn			Nu 29,1nn
Lv 24,4  t4	(dle 25,31;		(dle Ex 25,31;
Lv 27,28 o6	Ezr 10,8;		Ezd 10,8;
Nu 2,3  v3	(49,3-7)		(Gn 49,3-7)
Nu 6,26 t16	44,4			Ž 44,4
Nu 9,19 o10	h.: stráž; srv. 1.53!	1,53!p
Nu 10,2 v2	Ž 98,5			Ž 98,6 
Nu 12,1 v2	Ziporu			Siporu
Nu 28,16 o6	Ezr 6,19		Ezd 6,19
Nu 32,3 o3	(odkaz patří do poznámek) nebo: 21,30; Joz 13,9; ::Neh 11,25
Nu 33,52 o31	34:13;			34,13;
Dt 1,15 v33	(8,12;			(1S 8,12;
Dt 1,33 o35	Ex14,9			Ex 14,9
Dt 1,42 t63	h.: h.: před 		h.: před
Dt 3,10 v11  namísto “narozdíl” má být správně “na rozdíl”
Dt 5,29 t32	2S 19,1		2S 19,1p
Dt 8,15 o25	Ex17,6;		Ex 17,6;
Dt 8,17  t34	Nah 3,9;		Na 3,9;
Dt 20,19 t17	n.: před 		n.: aby před
Dt 28,22 o27	1Kr; 8,37!;		1Kr 8,37!;
Dt 30,1  t1	n.: se na tobě na naplní	n.: se na tobě naplní	

Joz 10,25 o6	1.9; 8.1		1,9; 8,1
Joz 11,20 o8	Ž118,23		Ž 118,23
Joz 12,5 o5	13.11;			13,11;

Sd 1,17 o18 	2Pa 14,10 		2Pa 14,9
Sd 3,16 t18	h.: a na něm dvě tváře	h.: meč a na 5něm dvoje ústa
Sd 5,11 v14	145,7;			Ž 145,7;
Sd 6,13 o24	v 1			v. 1
Sd 6,15 o27	S 9,21;			1S 9,21;
Sd 7,1  o1	2 Pa 20,20		2Pa 20,20
Sd 9,8  o12	2Ki 14,9		2Kr 14,9
Sd 9,37 t27 	h.: pokračoval		h.: přidal ještě mluvení (srv. Gn 18,29; 2S 2,22 aj.)
Sd 14,9 v8	(13,14; Nu 6,6)	(13,14; Lv 11,8)
Sd 16,28 o26	Jr15,15		Jr 15,15
Sd 20,9 v3	Jn 1,7]			Jon 1,7]
Rt 1,6  o5	:: Iz 10,12;		::Iz 10,12;
Rt 2,20 o10	Pro 23,11;		Př 23,11;
1S 2,3	 v12	Penina (1,12!)		Penina (1,6!)	
1S 2,6  o9	v.25;			v. 25;
1S 2,35 t87	25,38			25,28

1S 7,8	 t12	Ex 3,23		Ex 2,23		
1S 13,5 v10	1Kr 4,26		1Kr 10,26
1S 13,12 t20	Ma 1,9			Mal 1,9
1S 17,47 o42	28,14			2Pa 28,14
1S 19,5 o6	Ž35,7!;			Ž 35,7!;
1S 21,10 o4	21,10			22,10
1S 22,5  o2	2 S 24,11		2S 24,11
1S 22,19 o19	21,1			21,2	
1S 23,26 o22	2 S 4,4			2S 4,4
1S 25,34 o38	v.18			v. 18
1S 25,42 o44	(odkaz patří do poznámek)
1S 26,5  o2	17.55			17,55
2S 5,8   t10	n.: n.: 			n.:
2S 7,18  o21	Ex3,11			Ex 3,11
2S 12,10 v7	1Kr 12,25		1Kr 2,25
2S 22,46 t58	pevností		kobek
2S 22,48 o52	v.21;			v. 21;
2S 23,5  t8	61,11			Iz 61,11
2S 23,8 o13	Sd 10,42		Joz 10,42
1K 1,6  v12	>> [dle 2S 3,3 by byl starší Kileab, ale tradičně se počítá s tím, že Kileab asi zemřel, a Adónijáš byl tudíž Davidovým nejstarším žijícím synem]
1Kr 1,42 o29	2 15,27!		2S 15,27!
1Kr 1,42 t30	v. 42			v. 52
1Kr 2,8 o22	2S19,17n		2S 19,17n
1Kr 5,25 v25	440 hl			44000 hl
1Kr 7,14 v13 	2Pa 2,14		2Pa 2,13
1Kr 7,26 v24 	4,4 hl			440 hl
1Kr 16,20 o13	2S15,12		2S 15,12
1Kr 21,2 o1  Dt 11,20		Dt 11,10
2Kr 2,9  v5	Elijášovi		Elijášovy
2Kr 3,2  t2	32,14;			23,14;
2Kr 4,29 t28	h.: žehnej		h.: nežehnej
2Kr 6,17 t15	::22,7			::Iz 22,7
2Kr 10,6 v6	Kr 8,1			1Kr 8,1
2Kr 21,22 o31	)Dt 26,7!;		Dt 26,7!;
2Kr 22,9 o9	4			v. 4p
1Pa 1,17 o21	Dan 8,2		Da 8,2
1Pa 5,26 o26	Ezr 1,1;		Ezd 1,1;
1Pa 6,34 o18	2Ki 18,12;		2Kr 18,12;
1Pa 7,6  o2	(odkaz patří do poznámek a k výrazu: Benjamínovi)
1Pa 7,10 t2			(viz v. 6    k výrazu: Benjamínovi)
1Pa 12,38 	nadbytečné)		nadbytečné
1Pa 12,39 t20	h. jednoho		h.: jednoho
1Pa 16,18 o21	(vyhodit samostatný středník)
1Pa 17,16 o6	2S 17,18-29		2S 7,18-29
1Pa 21,9  t5		má být: Ida (2Pa 12,15), Jehú (2Pa 19,2), Asaf (2Pa 29,30), Jedútún (2Pa 35,15)
1Pa 21,17 o13	(odkaz patří do poznámek)
1Pa 28,11 t11	plán			popis 	
1Pa 28,18	bylo při opisování opomenuto	byl při opisování opomenut
2Pa 5,12 o7	Num 10,2p		Nu 10,2p
2Pa 17,4 o7	(odkaz patří do poznámek)
2Pa 20,9 o15	(odkaz patří do poznámek)
2Pa 32,8 o8	1Ki 8,57; ... Is 8,10	1Kr 8,57; ... Iz 8,10
Ezd 5   o1	(odkaz patří do poznámek)
Ezd 7,15 v17	Mazdá			Mazdá]
	 
Neh 5,3 o1	srv .Ž 109,11		srv. Ž 109,11
Neh 8,6 o16	1Ti 2,8			1Tm 2,8
Neh 10,3 v5	jinou osobu.		jinou osobu.]
Neh 10,38 o47	Nu18,21-32		Nu 18,21-32
Est 1,2 v5	Ekbatan		Ekbatana
Est 2,5 o3	viz 3,1p;		3,1p;
Est 5,3 o6	)srv.			srv.

Jb 1,6  t8	Za 2,3			Za 3,2 
Jb 1,17	v19	Kaldejci		Chaldejci
Jb 3,2  t1	h. odpověděl		h.: odpověděl
Jb 5,9  o10	Iz 40,28; příd. jm.	Iz 40,28
Jb 5,11 o15	(odkaz patří do poznámek)
Jb 9,30	 t45	1:18			1,18
Jb 11,9 t11	139,9n;		Ž 139,9n;
Jb 18,8 o8	:: Ž 9,16;		::Ž 9,16;
Jb 19,17 v18	zemřeli			zemřely
Jb 22,9 o5	Gn31,42;		Gn 31,42;
Jb 22,12 v6	113,4			Ž 113,4
Jb 31,25 o39	(odkaz patří do poznámek)
Jb 31,39 o51	(odkaz patří do poznámek)
Jb 32,14 t14	srv. 33,5		srv. Jb 33,5
Jb 36,21 o17	(odkaz patří do poznámek)
Jb 37,5  o3	(odkaz patří do poznámek)
Jb 38,5  o5	(odkaz patří do poznámek)
Ž 1,1 t3	srv. 20,5;		srv. Ž 20,5;
Ž 5,11 t16	Jr 7,24; srv. 9,17v	Jr 7,24; srv. 19,7v	
Ž 8,5	v11	80,17			80,18	
Ž 18,16 t23	Nah 1,4		Na 1,4
Ž 24,3 o5	15,1,			15,1;
Ž 29,5 t11	ničení především model	ničení model
Ž 34,23 o49	102,15 113,1!		102,15; 113,1!
Ž 41 	v16	2S 5,12		2S 15,12
Ž 42,3 t6	84,8)]			Ž 84,8)]
Ž 45,9 o17	4.6.14;			4,6.14;
Ž 53,6 t4	kde žádný nebyl	kde žádný nebyl
Ž 55.10 o14	Sof 3,1v		Sf 3,1v		
Ž 56,12 o14	//Heb 13,6		//He 13,6
Ž 59,4 v8	srv. 69,5		srv. Ž 69,5
Ž 66,9 o19	i 56,14			56,14
Ž 66,14 t16	n.: tísni			n.: soužení
Ž 68,14 v26	a 74,19		a Ž 74,19
Ž 74,15 o26	Joz			Joz
Ž 77,21 o37	Oz 12,14,		Oz 12,14;
Ž 78,8 o21	2 Kr 17,14		2Kr 17,14
Ž 78,38 o57	Nu 14,20,		Nu 14,20;
Ž 78,47 o76	1Ki 10,27		1Kr 10,27
Ž 81,10 o18	Dt 32,12,		Dt 32,12;
Ž 97,12 t5	h.: v …;		n.: z …;
Ž 102,7 o12	Sof 2,14		Sf 2,14
Ž 103,21 t13	je ti milé		je mu milé
Ž 114,8 o9	Nu 20,11,		Nu 20,11;
Ž 119,172 t112  Ezr 3,11		Ezd 3,11
Ž 119,174 o276 v. 40; 166v		v. 40.166v
Ž 135,13 t4	připomnají		připomínají	
Ž 137,2 o5	(odkaz patří do poznámek)
Ž 139,19 t19	školíš			skolíš
Ž 144,4 o6	(odkaz patří do poznámek)

Př 6,18 o17	Job 4,8;		Jb 4,8;
Př 8,12 o7	v.5			v. 5
Př 8,30  t30	1 S 18,7 		1S 18,7
Př 15,22 t25	tj. se naplní		h.: obstojí
Př 20,8 t17	h.: provívá; n~: svým	n~: svým
Př 24,19 o25	v.1;			v. 1;
Př 24,26 t28	srv. 14,12		srv. Př 14,12
Př 25,27 o27	v.16			v. 16
Př 27,23 t32	nyanci			nuanci
Př 29,6 o8	12.13			12,13
Př 31,21 v27	domáctnosti		domácnosti
Př 31,25 o14	v.22;			v. 22;
Př 31,29 o18	v.10			v. 10

Kaz 1,2  v3	srv. Job 7,16;		srv. Jb 7,16;
Kaz 2,24 t35	Lev 17,11;		Lv 17,11;
Kaz 3,3  o9	Ezr 1,2.5;		Ezd 1,2.5;		
Kaz 4,17 o19	1S 15,22, Oz 6,6,	1S 15,22; Oz 6,6;
Kaz 5,5  t6	n.: nedopatření		n.: omyl
Kaz 7,1  t3	11.13)			11.14) 
Kaz 7,12 t15	Gn; 19,8;		Gn 19,8;
Kaz 7,13 o18	Jb 8,3;			Jb 8,3;		(Jb ne kurzivou)
Kaz 7,14 o19	::Dt 26,11; 28,47	Dt 26,11; ::28,47
Kaz 10,1 o1	(odkaz patří do poznámek)
Kaz 12,14 o18	3,17,			3,17;
Pís 5,10 t25	Ze 1,8			Za 1,8
Pís 5,12 t30	42,2			Ž 42,2
Pís 7,8	 v26	92,12			92,13

Iz 1,2 t2 		má být: (o dětech stejně jako předchozí slso zn. ...
Iz 1,4 t4 		má být: n.: odcizili se mu; LXX: -
Iz 1,9	o18	Ř 1,9			//Ř 9,29
Iz 2,10 t10	Ne 5,15;		Neh 5,15;
Iz 5,24 o27	Abd 18;		Abd 1,18;
Iz 5,25 v25	srv. 9,18a]		srv. Iz 9,18a]
Iz 9,10 o12	Ne 9,27;		Neh 9,27;
Iz 10,28 o38	(odkaz patří do poznámek)
Iz 13,5  o6	Ne 1,9			Neh 1,9
Iz 13,16 o28	Oz14,1!;		Oz 14,1!;
Iz 21,1  o1	k. 13;			13,1;
Iz 22,11 v15	srv. 7,3;		srv. Iz 7,3;
Iz 23,18 o27	::Ez16,28		::Ez 16,28
Iz 25,1  o2	Ž145,1			Ž 145,1
Iz 27,12 t25	srv. 21,10p		srv. Iz 21,10p
Iz 29,1  o1	(odkaz patří do poznámek)
Iz 29,21 o38	Ka 5,5			Kaz 5,5
Iz 36,2  o4	k. 7,3			7,3
Iz 37,37 o49	Jn 1,2;			Jon 1,2;
Iz 40,6  t15	h.: hiesed;		h.: hesed;
Iz 40,14 o28	srv, Iz 55,9		srv. Iz 55,9
Iz 41,2  o1	44.28!;			44,28!;
Iz 42,16 o38	v.19n!			v. 19n!
Iz 43,25 o39	Ne 3,37;		Neh 3,37;
Iz 49,7  o19	Abd 2			Abd 1,2
Iz 53,12 t31	nežády			neřády
Iz 55,12 v13	vyjítí			vyjití
Iz 58,9  o16	Da9,20;		Da 9,20;
Iz 58,11 o20	::Př14,30		::Př 14,30
Iz 63,19 o46	Ž18,10;		Ž 18,10;
Iz 65,20 t30	JB 5,26		Jb 5,26
Jr 13,14 o14	::Jr31,20;		::Jr 31,20;
Jr 14,18 v10	vyjádřeno co		vyjádřeno, co
Jr 14,21 t11	paralelismum		paralelismus
Jr 18,3  o2	Sír 38,29n		Sir 38,29n
Jr 18,14 t11	srv. 2 Kr 19,24	srv. 2Kr 19,24
Jr 33,11 o11	v. 7; 26		vv. 7.26	
Jr 33,13 o13	Lv 27,52		Lv 27,32
Jr 44,18 v21	(2Kr 21,2-9) s		(2Kr 21,2-9), s
Jr 45,1  v1	je prav. že		je prav., že
Jr 47,5  t7	Gázu + Gáze		Gazu	+ Gaze
Jr 48,1  v1	Móab			Moáb
Jr 48,33 v43	víno bude		víno, bude
Jr 48,33 o26	::Jl2,20			::Jl 2,20
Jr 51,41 o43	v. 29; 43;		v. 29.43;
Jr 51,47 o52	v. 44; 52*		v. 44.52*
Pl 1,1   v1	abecední		abecedního
Pl 5,6   t6	Ezr 10,19;		Ezd 10,19;
Pl 5,8  o12	::2Ki			::2Kr
Ez 2,8  o13	3.3			3,3
Ez 3,22 o20	v14			v. 14
Ez 5,11 o10	Jer 2,7			Jr 2,7
Ez 6,5  v5	Kaldejci		Chaldejci
Ez 7,12 o11	1Ko 7,30		1K 7,30
Ez 9,10 o14	srv. také Sd 1,7	srv. Sd 1,7
Ez 16,28 v35	Judský			judský 
Ez 16,29 v36	Kaldejska		Chaldejska
Ez 16,30 t37	panovačná		panovačné
Ez 18,3  t1	užívat			(pozn. zrušit)
Ez 18,14 v8   spravedlivého (vv. 5-9,   spravedlivého (vv. 5-9),
Ez 20,6  o3	Dt26,15;		Dt 26,15;
Ez 20,25 v16	1Te 2,11		2Te 2,11
Ez 20,33 o29	Jr32,17.21*		Jr 32,17.21*
Ez 20,37 o31	Eze16,21p; srv Jr 33,13  Ez 16,21p; srv. Jr 33,13
Ez 22,11 o15	Jer 5,8			Jr 5,8
Ez 22,30 v15	Jer 37,3;		Jr 37,3;
Ez 22,30 o39	Jer 5,1			Jr 5,1
Ez 23,16 v19	Kaldejci		Chaldejci
Ez 23,31 v33	Jer 49,12;		Jr 49,12;
Ez 24,3  v6	Jer 1,13		Jr 1,13
Ez 24,17 o19	Jer 16,5nn		Jr 16,5nn
Ez 25,2  v2	Sof 2,9			Sf 2,9
Ez 25,3  t4	srv. 26,2;		srv. Ez 26,2;
Ez 25,5  o4	Sof 2,14n		Sf 2,14n
Ez 26,3 o2	5,8p pův. 3		5,8p
Ez 27,13 v22	Zj 18,3			Zj 18,13
Ez 29,2  v4	(kromě 30,1)		(kromě 30,1)
Ez 29,4  o3	Eze 38,4;		Ez 38,4;
Ez 30,12 o9	Jr8,16			Jr 8,16
Ez 31,10 o13	Abd 3;			Abd 1,3;
Ez 32,4  o5	Jer 7,33		Jr 7,33
Ez 32,6  o7	(odkaz patří do poznámek)
Ez 33,24 o23	Jan 8,39		J 8,39
Ez 36,7  t6 	n.: haněn 		n.: … hanění
Ez 36,17 o18	Ezr 9,11		Ezd 9,11
Ez 36,36 o46	Jer 1,12		Jr 1,12
Ez 39,25 o29	Ž20,2p			Ž 20,2p
Ez 44,19 o24	6,4;			Lv 6,4;

Da 4,8 o2	v.19;			v. 19;
Da 7,25 t73	(11,2; ... (11,3;		(Zj 11,2; ... (Zj 11,3;
Da 8,11 o7	v 25;			v. 25;
Oz 2,12 o18	Nah 3,5p		Na 3,5p 
Oz 5,1 v2	1Pa 6,77		1Pa 6,62

Oz 13,14 o22	2Ti 1,10;		2Tm 1,10;
 Jl 3,5   o10  Gn 4,28 		4,26
Am 1,3  v9   stébla			stébla,
Am 1,5 v17	2Ki 16,9;		2Kr 16,9;
Abk 1,1 o1	Nah 1,1		Na 1,1
Abk 2,1 o2	Nah 2,2		Na 2,2
Abk 2,2 o5	Nah 1,1		Na 1,1
Abk 2,4  t9	Jn 4,8)			J 4,8)
Abk 2,6 o14	Nah 3,1;		Na 3,1;
Sf 1,14  t20	11,3;			Za 11,3;
Ag 2,6  o2	He 12,26//		//He 12,26
Ag 2, 12 v11 	Lv 6, 27 		Lv 6,20
Ag 2,14 t14	h. přinášejí		h.: přinášejí
Ag 2,15 t16	nazpět			nazpět)		
Ag 2,17 t19	h. nebylo		h.: nebylo	
Za 5,6	  t11	jako symbolu o		jako o symbolu
Za 6,8   t8	Ka 10,4		Kaz 10,4
Za 6,14 t15	27,15]			1Pa 27,15]
Za 8,3  o2	Jr3,17			Jr 3,17
Za 12,10 o19	//J19,37;		//J 19,37;
Mal 1,6 t7 	zlehčujte		zlehčujete
Mal 2,5 v6	ve větu			ve větě
Mal 3,14 o26	Iz58,3;			Iz 58,3;
	
---
Nová smlouva
v textu:
Mt 8,5		Kdyžo9svešel		Kdyžo9 svešel  (chybí mezera)
Mt 18,19	(chyba sazby)
L 3,11		Odpověděl jim :„Kdo	Odpověděl jim: „Kdo
L 9,39		pěnou			pěnu
L 9,43		velebostí		velebností
L 23,23      a křikt11			a křikt12
J 18,3		s svítilnami		se svítilnami
Sk 3,2		matkyo4 ;		matky;o4 
Sk 5,23	dveřít11			3dveří
Sk 7,24	křivda ;			křivda;
Sk 7,40	Egyptské		egyptské
Sk 16,1	Timoteus syn		Timoteus, syn
Sk 16,13	v15 ;			v15;
Sk 19,21	rozhodl!o33		rozhodlo33
Sk 27,34	pojedli t31		pojedli t32 
Ř 16,2		přijali o4v		přijali o4 v
1K 15,49	nebeskéko		nebeského
Ga 4,1		nezletilý ,		nezletilý,
Ef 1,16		zmiňujeme		zmiňuji
Fp 4,2		a napomínám12		a napomínám13	
2Te 3,4	přesvdčeni		přesvědčeni
2Tm 2,1	mé synu		můj synu
He 11,35	mučeni, a nepřijali	mučeni a nepřijali	
Jk 4,2 		Zabijíte			Zabíjíte


v poznámkách a odkazech:
Mt 3,11 o18	11,36			11,16	
Mt 5,43 o57	22,39			Mt 22,39	
Mt 5,46 v35	 9,10			Mt 9,10
Mt 7,8   o9	Př 8 ,17;		Př 8,17;
Mt 7,17 t5	n.: dobré 		n.: krásné 
Mt 12,5 o5	7 ,22n			J 7,22n
Mt 12,28 t15  n.: skrze; ř.: v Belzebulovi … |  n.: skrze;
Mt 13,32 o33	Da 4,21		Da 4,18
Mt 26,25 t21	v. 49; Mk 26,25p;	v. 49; Mk 9,5p;
Mt 27,10 o9	//Zach 11,12n;		//Za 11,12n;
Mk 2,6  o3	srv			srv.
Mk 11,22 o18	Flm 1,5;		Fm 1,5;
Mk 12,42 v8 v Izraeli, L 12,57p	v Izraeli; L 12,59p
Mk 13,26 o13	Dn 7,13n		Da 7,13n
Mk 13,27 o14	Mt 24 31p		Mt 24,31p
Mk 14,62 o34	//Dn 7,13		//Da 7,13
Mk 15,21 v8	zdá se, čtenáři" 	zdá se, že čtenáři
L 1,13	o20	1,21p			Mt 1,21p
L 1,17	t18	7,47			7,27		
L 2,1  o1	(odkaz patří do poznámek)
L 3,31 o25	(odkaz patří do poznámek)
L 7,15 o12	1Jr 17,23n;		1Kr 17,23n;
L 9,28 o24	//Mt 1-8		//Mt 17,1-8
L 21,27 o15	Dn 7,13		Da 7,13
J 1,38	 t19	Neh 2,5		Neh 2,4
J 4,20	 v11	Ježíš … mohl		žena … mohla
J 11,25	 o20	5,36			5,26
J 19,3	 t2	v. 22			18,22
Sk 2,42 o59	v.11,26		11,26
Sk 7,22 v16 	1Kr 4,30		1Kr 5,10
Sk 7,47 o51	1Ki 6,1-38;		1Kr 6,1-38;
Sk 8,25 v12	(@Gn 15,1p;		(@Gn 15,1; 2Kr 7,1p;
Sk 11,4 o4	l 1,3			L 1,3
Sk 15,26 t20	14,19			Sk 14,19
Sk 16,1 o3	10,15			10,45	
Sk 16,6 o12	08,23			18,23†
Sk 20,4 v4	Sosipatros		Sosipatrem
Sk 21,1 v1	světa byl 		světa maják na Rhodu byl
Sk 21,33 o47	20,23;			Sk 20,23;
Sk 23,24 v15	Festus (26,30)		Festus (24,27p)
Ř 5,4    o10	Jk 1,22 		Jk 1,12
Ř 5,9	  t6	v jeho krvi		v jeho …
Ř 10,16 o20	Jn 12,38		J 12,38
Ř 15,19 v14	(20,1)			(Sk 20,1)
1K 1,9 o18	10,23			10,13
1K 3,14 v t6  	ř 			 ř.:
1K 3,9 o16	Flm 1,24;		Fm 1,24;
1K 4,15 o31	Flm 1,10		Fm 1,10
1K 5,9 o15	Flm 1,19;		Fm 1,19;
1K 16,13 o27	Jos 1,6LXX		Joz 1,6LXX
2K 11,13 t11	a příslovce (lstí) - 50,19;  a s. (lstí) - Ž 50,19;
2K 11,19 	t15			o15
2K 11,25 v19	16,22; [ ...		Sk 16,22; [ ...
2K 11,25 v20	Sk 27-39-44		Sk 27,39-44
Ga 1,2   v3	53-57 př. Kr.		53-57 po Kr.
Ga 1,13 o21	22,4			Sk 22,4
Ga 4,22 v13	(21,2-5)]		(Gn 21,2-5)]
Ga 6,15 o28	v. 6			5,6
Ef 1,4	  t6	úkony			úhony
Ef 5,23 o41	11,3			1K 11,3
Fp 2,24 o52	v 19			v. 19
Ko 4,14 o27	2m 4,11; Fm 1,24	2Tm 4,11; Fm 1,24†
Ko 4,16 o29	1TE 5,27		1Te 5,27
1Te 5,9 o19	(odkaz patří do poznámek)
2Te 1,3  t2	srv. 15,1		srv. Ř 15,1
1Tm 1,10 o28	Ex 18,22		Lv 18,22
1Tm 1,11 o31	9,15			6,15
1Tm 3,8 t10	diakonii		diakoni	
2Tm 2,22 o44	Tm 6,11		1Tm 6,11
2Tm 3,2  t3	ř.: nesvatí		n~: bezbožní
He 3,6  o11	Kol 1,23		Ko 1,23
He 4,2  o6	713,7			13,7
He 5,4  o8	Nu 16,40		Nu 17,5
He 9,4  o11	Nu 17,10		Nu 17,25
He 10,5 t3	Ž 39,7-9		Ž 40,7-9
He 10,24 t13	k rozněcování 		k rozněcování …
He 11,34 o73	2k 11,30		2K 11,30
He 12,1 o1	Ř 18,12		Ř 13,12	
Jk 1,20	 t18	ř.: h. muže		ř.: hněvem muže
Jk 1,26 o54	(odkaz patří do poznámek)
1Pt 1,4	 o16	Ef 3,24			Ef 1,14	
1Pt 2,18 t18	ř. oiketéso značuje	ř. oiketés označuje
Ju 1,3   t5	-- 1Tm			- 1Tm
Ju 1,12	 t19	Ez 34,8---10		Ez 34,8-10
Zj 2,10 o25	1Pt 6n			1Pt 1,6n
Zj 6,6   o7	Lv 29,2p		Ex 29,2p
Zj 11,17 o39	Ko1,3			Ko 1,3
Zj 22,6 o19	Ha 12,9			He 12,9
----
Vysvětlivky	
s. 1499		aparát a to		aparát, a to
s. 1502	 (přidat zkratku: )		?8,4  nejistý odkaz, tj. není zcela jisté, zdali to je související odkaz – srv. Neh 3,4
s. 1503					BDAG	Greek-English Lexicon of the NT; 2000
					BTP	Biblia Tysiaclecia Polszka; 1997
EIN 	Einheitsübersetzung; 1980
NAB	The New American Bible; 1991
NJB	New Jerusalem Bible; 1985
SCH	Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach dem Urtext Übersetzt von Franz Eugen Schlachter; 1951
s. 1505		1K + 2K		1Kr + 2Kr 
Oddíly Nové smlouvy
s. 1525		5,5  Zaslíbeno	1,5   Zaslíbeno		
		5,26 Marii		1,26  Marii	
		10,1 Uzdravení	13,10 Uzdravení	
		10,18 Podobenství	13,18 Podobenství			
		10,22 Vejděte		13,22 Vejděte
		10,31 Zármutek	13,21 Zármutek	


----
Specifika 
(s. 1536) 	Na některé		Na některá
	      přítomný či budoucí 	přítomný či minulý	
   1537 	tvořeny			tvořena	
----------
Upozornění: označení list Efeským (resp. Efes) je záměrné (srv. obvyklé Koloským)