(červen 2015)

Připravujeme interní konkordanci v ČSP

 

 

Je to již šest let od prvního vydání ČSP. Překladatelé od té doby „neusnuli na vavřínech“, ale dále pokračují v práci na překladu.

Antonín Zelina pracuje na počítačovém programu pro revizi Nové smlouvy. Michal Krchňák kompletně revidoval a doplnil celý text Staré smlouvy, opravoval text i poznámky. V posledních dvou letech intenzivně pracoval na rozsáhlém doplnění odkazů nad běžný rozsah, tak aby byla zpracována prakticky všechna hesla v plném rozsahu Bible. To se týká především podstatných jmen, protože u sloves by často rozsah a spojení do jedné skupiny přesahovalo únosnou a smysluplnou míru.

 

Michal Krchňák píše:

„Práci jsem prováděl co nejúsporněji k místu ve výtisku, tj. tak aby bylo maximálně využito prázdné místo a objem knihy nenarostl. Je zevrubně zpracováno více než 823 českých hesel (u některých s vícero hebrejskými ekvivalenty) a mnoho vazeb (např. synové Izraele; králové země atd.). U rozsáhlých hesel (jako třeba Jeruzalém – 643x v StS) jsem zpracoval skupiny odkazů podle souvislosti.

Forma zpracování je založena na řetězení z jednoho základního místa a to zhruba po deseti odkazech. Na místa dalšího pokračování řetězu upozorňuje vykřičník za odkazem. Díky tomu bylo možné zpracovat nejen desítky, ale i stovky odkazů k jednomu heslu. Níže jsou uvedeny příklady.“

 

Motivací k tomuto počinu bylo také to, že ačkoli na samotném začátku projektu překladu KMS v devadesátých letech byla přislíbena tištěná konkordance (která existuje v češtině pouze ke Kralickému překladu), s postupem doby a elektronizací (možností vyhledávání) se zdá, že tištění konkordance by bylo v dnešní době neekonomické.


Na dokončení této práce na „interní konkordanci“ jsou naléhavě potřeba ještě finanční zdroje, kterých se momentálně nedostává. Budeme vděčni za každého, kdo svým příspěvkem bude mít podíl na této mimořádné práci.


 

---------ukázky:

Jeruzalém (statistika)

kralovat v (1Kr 2,11; 11,42; 14,21; 15,2.10; 22,42; 2Kr 8,17.26; 12,2; 14,2; 15,2.33; 16,2; 18,2; 21,1.19; 22,1; 23,31.36; 24,8; Kaz 1,12);

chrám v (1Kr 12,27; Ezd 2,68; 7,27; 8,30; Ž 68,30; 79,1; 116,19);

místo B. přebývání (2Kr 21,4; Ž 135,21; Iz 24,23; Jr 3,17; Da 9,16; Za 8,3)

+ vyvolené (1Kr 11,13.32; 14,21; 2Kr 21,7; 23,27; Za 1,17; 3,2);

obyvatelé J. (Joz 15,63p; Sd 1,21; 2Kr 23,2; 2Pa 20,15!; 21,11; 22,1; 32,22; 33,9; 34,9.30; 35,18; Ezd 4,6; Neh 7,3; Iz 5,3; 8,14; 22,21; Jr 4,4; 8,1; 11,2; 13,13; 17,20; 18,11; 19,3; 25,2; 32,32; 35,13; 36,31; 42,18; Ez 11,15; 12,19; 15,6; Da 9,7; Sf 1,4; Za 12,5nn; 13,1); 48x

pohřben v (2Kr 14,20); hradby (1Kr 3,1; 9,15!; 2Kr 14,13; 2Pa 25,23; 36,19; Neh 1,3; 2,13; 3,8; 4,1; 12,27; Ž 51,20; Iz 62,6; Jr 1,15; 39,8; Pl 2,7);

brány (Neh 7,3!; 13,19; Ž 122,2; Jr 1,15; 17,19; 22,19; Pl 4,12);

ulice (Jr 5,1; 7,17.34; 14,16;11,13; 33,10!; 44,6.21; Za 8,4)

budovat (1Kr 3,1; 9,15; Ezd 1,2; 9,9; Neh 2,20; Ž 147,2; Iz 65,18; Da 9,25);

místo bydlení (1Kr 2,38; 2Kr 22,14; Neh 11,1-6; Iz 30,19; Jr 17,25; 35,11; Jl 4,20; Za 2,8; 8,8; 14,10);

ničit (2S 24,16; Neh 1,3; Ž 137,7; Iz 64,9; Jr 9,10; 26,18); odvedeni z (2Kr 24,14n; Est 2,6; Jr 29,1.4.20)

boj proti (1Kr 14,25; 2Kr 12,18; 14,13; 16,5; 18,17; 24,10; 25,1; Neh 4,2; Iz 7,1; Jr 6,6; 32,2; 34,1; 37,5; 38,28; Za 12,2.9; 14,2)]

proroctví o J (Iz 1,1; 2,1; 44,26; Ez 12,19)

dcera Jeruz. (2Kr 19,21p; Pl 1,8.17; 2,13.15; Mi 4,8!; Sf 3,14; Za 9,9) / panna (Pl 2,10)

domy (Jr 19,13; 52,13) / paláce (Am 2,5) / proroci (Jr 23,14) / šlechtici (Jr 27,20) / knížata (29,2; 34,19)


 

>>> (zpracování v ČSP)

2S 5 ##6>[Kolem r. 1000 př. Kr. se ještě jmenoval Jebús (Sd 19,10); mělo strategickou polohu - obrannou (ze tří stran obklopen hlubokými údolími) i politickou (na hranicích mezi Judou a Benjamínem, což napomáhalo sjednocení království).]; 2S 8,7!; Est 2,6!>

8 #7^5,6p; 9,13; 10,14; 11,1; 12,31; 14,23; 15,8-37; 16,15; 17,20; 19,20.35; 20,2; 24,8>

1Kr 2 #11<(|^3,1; 8,1; 9,15!; 10,2; 11,7.13; 12,18.27!; 14,25!; 2S 8,7!>

9 #15^3,1; 2Kr 14,13; 25,10; 2Pa 25,23; Neh 1,3p; Ž 51,20; Iz 62,6; Jr 1,15; Pl 2,7n>

12 #27^Ezd 2,68; 7,27; 8,30; Ž 68,30; 79,1; 116,19; 2Kr 21,4!>

14 #25^2Kr 12,18!; Neh 4,2; Iz 7,1; Jr 6,6!; Za 12,2> 2Kr 12 #18^14,13; 16,5; 18,17; 24,10; 25,1; 1Kr 14,25!> Jr 6, #6^32,2; 34,1; 37,5; 38,28; 1Kr 14,25!>

2Kr 21 #4^1Kr 12,27!; Ž 135,21; Iz 24,23; Jr 3,17; Da 9,16; Za 8,3>

2Kr 23 #2<(|>^)Joz 15,63p; 2Pa 20,15!; Ezd 4,6; Neh 7,3; Iz 5,3; Jr 11,2!; Ez 11,15; Da 9,7; Sf 1,4; Za 12,5nn>

Jr #2<(|>^)4,4; 8,1; 13,13; 17,20; 18,11; 19,3; 25,2; 32,32; 35,13; 42,18; 2Kr 23,2!> obyv. J.

Neh 7, #3^13,19; Ž 122,2!; Jr 1,15; 17,19; 22,19; Pl 4,12>

Est 2, #6^Jr 29,1; 2S 8,7!; 1Kr 2,11!; Ž 122,2!; Da 9,16!; Mt 2,1; 23,37> Ž 122 #2^68,30; 79,1; 102,22; 116,19; 15,2; 128,5; 135,21; 137,5nn; 147,2; 2S 8,7!>

Iz 1, #1^44,26; 2S 5,6p; Ez 22,19>

Jr 33 #10<(|>^)5,1; 7,17.34; 11,13; 14,16; 44,6.21; Za 8,4>

35 #11<(|>>^)17,25; 1Kr 2,38; 2Kr 22,14; Neh 11,1-6; Iz 30,19; Jl 4,20; Za 2,8; 8,8>

Da 9, #16^1,1; 2S 5,6p; Kaz 1,1; Pís 6,4; Iz 1,1; Jr 1,3; Pl 1,7; Ez 4,1; Jl 3,5; Am 1,2; Abd 1,11; Mi 1,1; 4,2; Sf 1,4; Za 1,12; Mal 3,4>

Mi 4 #8<(> #8^)2Kr 19,21p; Pl 1,8; 2,13; Sf 3,14; Za 9,9>

---------

kůň

obecně Ex 9,3; 1Kr 5,6; Ezd 2,66; Jb 39,18n; Př 26,3; Iz 5,28; Am 6,12

Gn 47,17 [První zmínka o koni v StS; 49,17; Ex 9,3!; 1Kr 10,25] 1Kr 10,25; (obchod);

- dopravní prostředek 2S 15,1; 2Kr 5,9; 9,18n; 14,20; Est 6,8; 8,10; Kaz 10,7; Iz 66,20; Ez 23,6

- váleční / ve válce Joz 11,4; 1Kr 20,1; 22,4; 2Kr 6,14; 18,23; Ž 76,7; Př 21,31; Iz 43,17; Jr 6,23!; Ez 38,4.15; Ag 2,22; Za 9,10; 10,3

>>> Ex 9#3^14,9; Gn 47,17p; Dt 17,16; Joz 11,4!; 2S 15,1!; 1Kr 5,6; Ezd 2,66; Jb 39,18n; Ž 20,8; Př 26,3; Iz 5,28; Am 6,12>