Hodnocení překladu

 

 

Odborné hodnocení

 

„Jde o překlad Nového zákona z řečtiny do současné češtiny, překlad typu New Evangelical Translation. Překlady tohoto typu jsou protiváhou překladů Common Language Translation (CLT) a zejména The Living Bible (ty jsou ve skutečnosti parafrází původního textu). Jde o překlad, který chce čtenáři zprostředkovat co nejvíce informací o řecké předloze, ale současně neztratit čtivost. Proto je vybaven poměrně rozsáhlým poznámkovým aparátem, který zaznamenává i rozdíly mezi českými a řeckými idiomy. 

Protože do současné češtiny máme jen Český ekumenický překlad, je Nová smlouva dobrým doplňkem nabídky na našem trhu. O tom, jak dobrou práci lze na předpokládaných teoretických základech odvést, svědčí nový překlad Knihy Přísloví (2002).“

Citace z hodnocení Nové smlouvy v Českém studijním překladu (revidovaná verze 2000) od Petra Pokorného, Prof. ThDr. DrSc., ředitele Centra biblických studií při Univerzitě Karlově

 

Vnímám Studijní překlad Bible jako výraz hledání přesvědčivé a dnešní podoby biblické zvěsti od nové a jiné generace překladatelů, která pracuje z jiných výchozích pozic a chci věřit, že bez nároku dosavadní překlady zastínit, či vytlačit a nahradit. Z vlastního překladu vysvítá nejen pečlivé naslouchání překladatelů, jejich pilná práce, úcta ke zvěsti Bible, ale také velké zaujetí pro věc.

Překlad má nepochybná pozitiva. Konkordantností navazuje na dílo kralických. Rozsáhlým poznámkovým aparátem navazuje nejen na kralické, ale i na starého Hegera a Nový zákon s poznámkami (ČEP) – případně nový katolický překlad Bible (s nímž však studijní překlad nechci srovnávat – katolický je spíše liturgický) a stojí vedle právě vycházející Jeruzalémské Bible. Svou jednoduchostí patří Studijní překlad mezi překlady moderní, reagující na požadavky nové generace. Tím, že respektuje hebrejské znění (neobětuje přesnost srozumitelnosti) a současně i své čtenáře (jemuž maximálně pomáhá i poznámkovým aparátem), působí vyváženě.... Jako čtenář mohu říci, že překlad oslovuje a překvapuje nejen uhlazenými formulacemi, ale i snahou přiměřeně a co možná autenticky a dynamicky převádět určité ustálené hebrejské vazby do moderní češtiny (překlad nechce být doslovný za každou cenu).

Citace z hodnocení ČSP od Mgr. Jiřího Beneše, ThDr. z Teologického semináře CASD

 

Z prvního letmého pohledu se mi ČSP jeví jako velmi zdařilá studijní pomůcka, zvláště pro ty, kdo míní studium Písma velmi vážně, ale nemají odpovídající znalosti originálních jazyků. V rámci jednotlivých denominací lze očekávat diskusi na téma, nakolik se tento překlad dá užít k bohoslužebnému předčítání. Je jisté, že v prostoru charismatických a letničních církví bude minimálně konkurovat Nové bibli kralické, velká denominační uskupení nebudou mít zájem - nejspíše z důvodů ustálených tradic používání svých dosavadních překladů - svou stávající praxi měnit. Nicméně ČSP se zdá být natolik kvalitním materiálem, že si dovedu představit, že bude preferovaným překladem při osobním studiu Písma nejen u kazatelů, pastorů, farářů, kněží a bohoslovců (jimž může přinést určitý užitek při srovnávání vlastních pracovních překladů z originálních jazyků), ale i u dalších zájemců o hlubší poznávání bohatství Bible.

Citace z hodnocení od Mgr. et Ing. Dariny Bártové, Ph.D., vyučující řečtiny, Nového zákona a homiletiky na ETF UK Praha

Celou recenzi na serveru Getsemany najdete >>>ZDE

 

Názory představitelů církví

 

Co si myslíte o překladu Křesťanské misijní společnosti Stará a Nová smlouva?

 

ThDr. Pavel Černý, ThD, předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví:

Mezi těmi, kteří rádi studují Bibli a zajímají se o její správnou interpretaci, jsou oblíbeny překlady, které se snaží o slovní přesnost a konkordantnost. Český studijní překlad má tyto ambice a je přínosným doplněním českých překladů naší doby. Věřím, že tento překlad bude povzbuzením pro všechny, kteří se chtějí hlouběji zabývat textem Písma svatého. Snaha o doslovnost působí určitou syrovost a těžší sloh textu. Však hebrejština a řečtina jsou jazyky, které se od češtiny v mnoha směrech odlišují. Český studijní překlad patrně nebude využíván k liturgickým účelům pro čtení při veřejných bohoslužbách, ale zůstane důležitou studijní pomůckou pro ty, kteří neznají biblické jazyky, a přitom se chtějí dobrat k základnímu významu jednotlivých slov. K tomu budou dobře sloužit také poměrně bohaté poznámky pod čarou, které odkazují k původním slovům a některým jejich spojením. Český studijní překlad dobře vstupuje do mezery v nabídce a nepochybně vypůsobí další zájem o studium Bible a teologie a tím poslouží k dalšímu růstu ve znalosti a aplikaci Božího slova.

 

Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti:

Ne každý má tu možnost ponořit se do hloubek a tajů biblického textu v originálních jazycích a objevovat stále znovu a znovu jeho plastičnost, syrovost a někdy i mnohoznačnost. Díky Českému studijnímu překladu však má o krok blíže k tomuto zážitku i ten, kdo biblické jazyky neovládá. Velmi cennou pomůckou pro studium je i bohatý poznámkový aparát, který otevírá další možné interpretační možnosti a obzory. Studijní překlad by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se těší z nikdy nekončícího zápasu o pochopení zvěsti Písma.

 

Tomáš Dittrich

šéfredaktor Života víry

Tento překlad používám už od vyjití Nové smlouvy. Je to překlad, který mám velice rád. Pro moji práci kazatele i pro osobní studium je to překlad základní, i když používám i jiné překlady, které samozřejmě konzultuji.

Když tento překlad srovnávám s originálem je velmi přesný a přitom má dobrou jazykovou kvalitu češtiny, zvláště po revizi.

 

Jaroslav Pleva

předseda úzké rady Jednoty bratrské 

Překlad KMS mám rád. Možná bych mohl uvést  takové 3 důvody hlavní.

Jednak se mi líbí, že to je překlad moderní, přeci jenom od posledního překladu celého písma uplynulo už téměř 20 let, a za tu dobu  naše společnost prošla velmi výraznými změnami, změnilo se myšlení lidí, sociální podmínky, změnil se jazyk, takže jsem rád, že překlad KMS mluví současným jazykem k současnému člověku.

 

Druhý důvod, který oceňuji, je, že překlad KMS je překlad věrný. Nechce být levně a snadno stravitelný,ale  jeho ambicí je pomoci ve studiu Písma. Pomáhá  lidem, kteří nestudovali, neznají originální jazyky. A líbí se mi, že nenabízí jednoduchý překlad s jedním významem, ale snaží se zachovat mnohovrstevnatost a pestrost, barevnost původního originálu.

 

A to třetí,  překlad KMS je překlad zbožný. To je věc, kterou Karafiát oceňoval na kralických (překladatelích) a já jsem přesvědčen, že ti kdo překládají překlad KMS jdou v jejich stopách. Je znát, že si Písma váží, že Bible je pro ně víc, než jenom starověká písemná památka. Překladatelé k Bibli přistupují jako k Božímu slovu, které mluví jako kdysi, tak i dnes ke každému člověku. To východisko není samozřejmé pro všechny překladatele. Proto ho zmiňuji a proto také podle mého názoru překladatelé jsou skutečnými věrnými následovníky kralických bratří.

 

Stanislav Bubik

kazatel Apoštolské církve

Myslím si, že je to určitě velice dobrý studijní překlad pro křesťany v České republice. Velice ho vítám.

 

Jaroslav Kuneš

tajemník ECM

Novou smlouvu již mám co vznikla a využívám ji někdy ke studiu jakožto další z překladů k porovnání, když se potřebuji dostat co za tím textem je možno ještě něco zjistit, jelikož neumím originální jazyky.

 

Tomáš Grulich

kazatel CB

Nemůžu říct, že bych překlad KMS četl každý den, ale používám ho poměrně často, jako kontrolní materiál, studijní materiál. Pro mě osobně je velmi užitečný právě v tom, že se díky určité znalosti řečtiny mohu velice snadno v tom textu orientovat a aniž bych hned musel do řeckého textu, vidím co za tím asi je. Je to pro mne velice dobré, že překlad KMS existuje.

 

Pavel Hošek

učitel Evangelikálního teologického semináře

Já znám především překlad Nové smlouvy, z té Staré jsem četl zatím jenom úryvky. Musím říct, že hodnotím ten překlad velmi pozitivně. A to proto, že když se nějakým způsobem prokousávám tím nezvykle formulovaným textem, který se snaží co nejvíc blížit řeckému originálu, tak mě napadají nové souvislosti a ten text vidím v jiném světle. Do určité míry se to špatně čte, nedá se to číst jako noviny, ale to je právě přínosné, protože čtenář se zastaví a v řadě míst, na řadě perikop může daleko lépe pochopit význam původního textu, než u těch uhlazených standardních překladů, které tolik dbají na češtinářskou uhlazenost, že řada významových odstínů je zahlazena a zanikne.

 

P.Pavel Kuneš

farář od sv. Václava v Praze - Vršovicích

Musím říci, že je mi ten překlad sympatický. Koukal jsem se na několik míst, která se mě líbí, a která bohužel v různých překladech nebývají dostatečně dobře přeložena. A tady jsem spokojen.

 

ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

profesor Evangelické teologické fakulty UK, katedra Nového zákona

Já jsem znal Novou smlouvu. Teď jsem si ze Starého zákona, Staré smlouvy přečetl knihu Přísloví. Ten překlad je zajímavý. Rozhodně je to jakýsi vhodný doplněk překladu ekumenického, na kterém jsem spolupracoval. Některá ta přísloví se mi skutečně líbí, jak jsou přeložena a zejména je užitečné, to že tady jsou nejenom odkazy, ale i poměrně rozsáhlé poznámky, ze kterých si čtenář, který nezná hebrejsky, může udělat přesnější obraz, představu o původním textu. V tomto smyslu je to skutečně jakýsi studijní překlad.

 

Ten typ toho překladu odpovídá jednomu trendu, který se objevil zejména mezi evangelikálními kruhy, to jest překladu, který je poměrně přesný, konkordantní a přitom čtivý. To není samozřejmé, není to myslím úplně ideální překlad pro liturgickou potřebu, ale jako studijní překlad pro osobní četbu, to je velmi dobrá pomůcka.

 

Zmínil jste pojem konkordantní. Co to znamená? 

Konkordantní znamená, že se ten překlad snaží jednotlivé výrazy původního textu důsledně překládat stejnými českými slovy. Má to nevýhodu v tom, že v jazyce je nositelem významu věta. Nicméně pokud ten překlad, aby uchoval ducha češtiny, upozorní na ty původní výrazy pod čarou... Tady máte překlad, tady máte poznámky a tady máte ty výklady k těm jednotlivým slovům. ...Pokud na to upozorní pod čarou a neprohřešuje se na češtině tím, že by to byl nějaký klopotný doslovný překlad, tak to má svůj smysl.

 

Lubomír Ondráček

tajemník KMS

Myslím si, že je to výborný počin. V Čechách existovaly překlady ekumenické jak do moderní češtiny, ale ten se nedá používat jako studijní, a potom kralický, který je velice kvalitní, ovšem, kde už ta čeština je hodně zastaralá. Překlad KMS je takový pokus udělat studijní překlad, ovšem v češtině, která je srozumitelná již dnešnímu čtenáři.

 

Dan Drápal

pastor Křesťanského společenství Praha 

Novou smlouvu známe. Pochopitelně z jazykového hlediska není tak úplně učesaná. Nečte se tak úplně snadně. Nicméně se studijního hlediska je naprosto špičková, myslím si, že nemá obdoby.

A to byl také záměr se kterým jsme do toho překladu šli. Ze Staré smlouvy jsou přeložena a vyšla Přísloví. Je také přeloženo několik dalších částí. Věřím tomu, že konečný efekt bude stejný, že to bude velice dobrý kvalitní překlad.

 

Má smysl podporovat vznik studijního překladu Bible?

 

Radomír Škaloud

kazatel ECM

Domnívám se, že určitě ano. Pokud znám studijní překlady, tak pouze německé a anglické, a myslím si, že český studijní překlad chybí. Rozhodně by bylo dobré, aby nějaký vznikl.

 

Jaroslav Pleva

předseda Úzké rady Jednoty bratrské 

Je významné, že tento překlad je ekumenický. Organizuje ho naddenominační misijní společnost. Podporují ho křesťané z celého spektra českých církví a také spolupracovníci jsou příslušníci různých denominací.

 

P.Pavel Kuneš

farář od sv. Václava a sv. Mikuláše v Praze - Vršovicích

Pokud se tím nebudou jenom tříštit naše síly, kterých není tak mnoho, tak já jsem rozhodně proto, protože ten překlad se mi líbí, tedy to, co jsem četl, Novou smlouvu. Ta se mi líbí a může lidem velice prospět. Protože to hledání smyslu je někdy velmi obtížné a staví nás to všechny na stejnou rovinu toho vědomí, že Pán Bůh je větší než my.

 

ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

profesor Evangelické teologické fakulty UK, katedra Nového zákona

Já si myslím, že ano, já jsem totiž pro to, aby v každém národě bylo více překladů Bible. Zaprvé je to užitečné pro čtenáře a za druhé tak obecně to pomůže lidem překonat představu, že Bible je svatá kniha těmi jednotlivými literami, že jinak řečeno, že Pán Bůh se vtělil do toho papíru, a ne tak jak to křesťané vyznávají, že se prezentoval v osobě Ježíšově.

 

Stanislav Bubik

kazatel Apoštolské církve

Myslím si, že určitě. Já sám sice používám víc jiné překlady než tady ten. Překlad KMS používám spíš pro studijní účely, ale zcela určitě si myslím, že má smysl ho podporovat.  

 

Jaroslav Kuneš

tajemník ECM

Samozřejmě jistě, protože ne všichni znají originální jazyky. Coby překladatel a tlumočník sám vím, že vystihnout to, co pisatel nebo řečník míní není tak jednoduché, zvláště u neživých jazyků. Takže má smysl každý nový překlad, zejména překlad, který se dělá s modlitbou a s touhou, aby vystihl to, co nám Bůh chce říci.

 

Tomáš Grulich

kazatel CB

Pro české čtenáře je nezbytné, aby vznikl nějaký další překlad, a osobně vidím velice potřebné, aby vznikl překlad Starého zákona, Staré smlouvy.

 

Pavel Hošek

učitel Evangelikálního teologického semináře

Zpřístupnit studijní překlad písma těm, kteří nemůžou studovat nějakým způsobem v originální řečtině a hebrejštině, je velmi potřebné, že je to úkol takřka každé generace Božího lidu.

 

Lubomír Ondráček

tajemník KMS

Já si myslím, že je dobře když v každém jazyce existuje studijní překlad jeden nebo více. Samozřejmě ideální je, když čtenáři mohou znát originální jazyky, ale stále musíme počítat s tím, že převaha křesťanů nebude schopna číst řecký a hebrejský text.

 

Dan Drápal

pastor Křesťanského společenství Praha 

Já jsem přesvědčen o tom, že kvalita života národa je v podstatě dána známostí Božího slova. A dovolím si vyslovit další tezi, a sice: známost Božího slova je  do značné míry dána kvalitou překladu. Samozřejmě ne jedině, ale do značné míry. Proto si myslím, že je důležité mít kvalitní překlad, ne jenom překlad čtivý, ale i překlad, který skutečně poslouží takovým těm vážným badatelům v Bibli.